Slovanský ústav AV ČR – PUBLIKACE
Publikace a ediční řady vydávané ústavem


Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada


Řazeno chronologicky, sestupně.

svazek 50:
Mirosław Jankowiak: Současná běloruská nářečí v Lotyšsku. Charakteristika. Výběr textů.
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 468 s.
ISBN 978-80-86420-70-7svazek 45:
František Čajka – Marcel Černý (eds.): Slovník jazyka staroslověnského – historie, osobnosti a perspektivy.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2016, 592 s.
ISBN 978-80-86420-56-1svazek 44:
Božana Niševa – Karolína Skwarska – David Blažek (eds.): Moderní slovanská lexikografie.
Euroslavica, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2017, 318 s.,
ISBN 978-80-86420-63-9svazek 43:
Karolína Skwarska – Elżbieta Kaczmarska (eds.): Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2016, 440 s.
ISBN 978-80-86420-60-8svazek 42:
T. Derlatka: Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 1130 s.
ISBN 978-80-86420-54-7svazek 41:
Ruské imperiální myšlení v historii, literatuře a umění. Tradice a transformace.
K vydání připravila Helena Ulbrechtová. Spolupráce Mária Kusá.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 384 s.
ISBN 978-80-86420-53-0svazek 40:
V. Konzal: Staroslověnská modlitba proti ďáblu.
Nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví.

Uspořádali a doplnili F. Čajka a M. Chromá.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2015, 234 s.
ISBN 978-80-86420-51-6svazek 38:
Hanuš Nykl: Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma. Příspěvek ke studiu ruské filosofie 19. století.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2015, 255 s.
ISBN 978-80-86420-49-3svazek 37:
Edice Studiorum slavicorum memoria, svazek 1
K. Krejčí: Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Vybral, edičně připravil, předmluvu a doslov napsal Marcel Černý. Úvodní stať napsal Vladimír Svatoň. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2014, 664 s.
ISBN 978-80-86420-47-9 (SLÚ), 978-80-87825-03-7 (Euroslavica)

Recenze:

L. Merhaut: Karel Krejčí: Literatury a žánry v evropské dimenzi… On-line: odkaz

I. Pospíšil: Rozporný, ale užitečný výbor z Karla Krejčího a pokus o deskripci jeho života a díla. Slavica litteraria 17, 2014, č. 2, s. 89–92.

D. Tureček: Na vlnách typologie. Česká literatura 63, 2015, č. 3, s. 448–451.

M. Charypar: Dlouhá procházka literárními lesy (K novému výboru z díla Karla Krejčího). Svět literatury 25, 2015, 51, 182–185.

S. Vašíčková: Krejčí, K.: Literatury a žánry v evropské dimenzi… Slavica Slovaca 50, 2015, č. 1, s. 87–89.svazek 36:
Veci na dne duše. (A ešte letiace tiene, Vajanský). Dva neznáme rukopisy Štefana Krčméryho. Pripravila Anna Zelenková. Matica slovenská // Slovanský ústav AV ČR, Martin // Praha 2012, 174 s.
ISBN 978-80-86420-46-2 (SLÚ), ISBN 978-80—8128-041-2 (Matica slovenská)

Recenze:

M. Forgáč: Krčméryho pokus o prózu (Takmer stratený Krčméry alebo Nad knihou Štefana Krčméryho Veci na dne duše). In: Vertigo 2013, č. 1-2, s. 34-35.

M. Kendra: Vajanský v slovenských a európskych kultúrnych súvislostiach (Takmer stratený Krčméry alebo Nad knihou Štefana Krčméryho Veci na dne duše). Vertigo 2013, č. 1-2, s. 35-36.

A. Maťovčík.: Literárny a ľudský odkaz. In: Literárny týždenník 26, 2013, č. 7-8, s. 12.

V. Žemberová: Nepublikované rukopisy Štefana Krčméryho. In: Slavica Litteraria 16, 2013, č. 1-2, s. 227-231.svazek 35:
Slavica v české řeči III/2. Překlady z východoslovanských jazyků v letech 1891–1918.
K vydání připravili Jiří Bečka a Siegfried Ulbrecht. Kolektiv autorů Jiří Bečka, Marcel Černý, Hanuš Nykl, Zdena Koutenská, Jitka Taušová, Siegfried Ulbrecht.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2012, 652 s.
ISBN 978-80-86420-45-5

Recenze:

P. Hofeneder. In: Zeitschrift für Slawistik 58 (2013), 3, S. 360-362.

K. Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, odkaz (26.08.2013).

H. Pfalzova. In: Bibliothek und Medien 33 (2013), 2, S. 38-39.

P. Drews. In: Slavia 83, 2014, č. 1, s. 100-102.

T. Berger. In: Welt der Slaven 59 (2014), 2, S. 386-387.

P. Deutschmann. In: Zeitschrift für Slavische Philologie (ZfSlPh) 72 (2016), 1, S. 232-237.obálka

svazek 34:
F. Čajka: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 240 s.
ISBN 978-80-86420-44-8obálka

svazek 33:
Encyklopedie Byzance. Vladimír Vavřínek s autorskou spoluprací Petra Balcárka.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 550 s.
ISBN 978-80-86420-43-1

Recenze:

Eva Doležalová. In: Český časopis historický, 110, 2012, č. 2, s. 570-571.

Jan Mikolaj Wolski. In: Studia Ceranea. Journal of the Waldemar Ceran Research Centre for the History and Culture of the Mediterranean Area and South-East Europe, 2, 2012, s. 261.

Kateřina Bočková Loudová. In: Studia Mediaevalia Bohemica, 3, 2011, č. 2, s. 327-328.

Růžena Dostálová. In: Listy filologické, 135, 2012, č. 3-4, s. 452-454.svazek 32:
Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského. Autorský kolektiv: M. Černý, P. Kaleta, J. Suchý, F. Šěn, H. Ulbrechtová, J. Vlášek.
Slovanský ústav AV ČR // Společnost přátel Lužice, Praha 2010, 368 s.
ISBN 978-80-86420-39-4


Recenze:

T. Derlatka: Po stopách Jakuba Barta-Ćišinského v Praze a v české sorabistice. In: Slavia 81, 2012, 4, s. 501-504.

SV: Po stopách lužického básníka. In: Slovanská vzájemnost 14, 2011, č. 146, září, s. 6.

E. Papcunová: Review. In: Česko-lužický věstník 22, 2012, č. 11-12, s. 82-83.

N. Vosmíková: Review. In: Slovanský přehled 99, 2013, č. 1-2, s. 155-156.


svazek 31:
L. Běloševská a kol.: Vzpomínky. Deníky. Vyprávění. (Ruská emigrace v Československu) //
Воспоминания. Дневники. Беседы. Русская эмиграция в Чехословакии
. Svazek 1.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011, 672  s.
ISBN 978-80-86420-38-7obálka

svazek 30:
V. Bechyňová – M. Černý – P. Kaleta (edd.): K. J. Erben: Slovanské bájesloví.
Slovanský ústav AV ČR // Etnologický ústav AV ČR, Praha 2009, 511 s.
ISBN 978-80-87112-25-0 (Etnologický ústav), ISBN 978-80-86420-37-0 (Slovanský ústav)

Recenze:

J. Vaculík: Erben, Karel Jaromír. Slovanské bájesloví… Sborník Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Řada společenských věd 25, 2011, č. 1, s. 125.

J. Bartoň: Wudaće mytologiskich studijow Karela Jaromíra Erbena. Rozhlad 61, 2011, № 10, s. 19–21.

H. Ulbrechtová: Karel Jaromír Erben jako slovanský mytolog. Akademický bulletin 2011, č. 2 (únor), s. 30–31.

A. Brummer: Karel Jaromír Erben, Slovanské bájesloví… Slovanský přehled 97, 2011, č. 1–2, s. 231–232.

J. Pácalová: Erben, Karel Jaromír: Slovanské bájesloví… Slovenská literatúra 58, 2011, č. 3, s. 283–286.

M. Vepřek: Slovanské bájesloví Karla Jaromíra Erbena. Bohemica Olomucensia 4, 2012, č. 3, s. 249–250.

M. Stanonik: Karel Jaromír Erben, Slovanské bájesloví… Studia mythologica Slavica 16, 2013 [Ljubljana], s. 277–283.

M. Téra: Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví… Slavia 81, 2012, č. 3, s. 371–372.

F. Litecký: Sedem viet o siedmich knihách [mj. Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví…]. Slovenské pohľady 4 (127), 2011, č. 11, s. 122–125.svazek 29:
R. Šišková: Areálová studie slovní zásoby rusínských nářečí východního Slovenska. Diferenční slovník.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2009, 197 s.
ISBN 978-80-86420-36-3 (SLÚ), 978-80-85494-88-4 (Euroslavica)obálka

svazek 28:
R. Šišková – M. Mušinka – J. Hrušovský: Vyprávění a písně Rusínů z východního Slovenska. Jihokarpatská ukrajinská nářečí v autentických záznamech.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2009, 312 s.
ISBN 978-80-86420-35-6 (SLÚ), 978-80-85494-89-1 (Euroslavica)obálka

svazek 27:
A. Zelenková: Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov.
Slovanský ústav AV ČR// Univerzita Konštantína Filozofa, Praha// Nitra 2009, 377 s.
ISBN 978-80-86420-34-9 (Slovanský ústav), ISBN 978-80-8094-648-7 (Univerzita Konštantína Filozofa)


Recenze:

M. Černý. In: Slovanský přehled 99, 2012, č. 1-2, s. 77.

J. Jankovič. In: World Literature Studies 3 (20), 2011, č. 3, s. 99-100.

P. Káša. In: Slovenská literatúra 58, 2011, č. 1, s. 78-80.

J. Linda. In: Slavistika (Beograd) 16, 2012, s. 667-668.

A. Mikulášek. In: Slovenské pohľady 2011, č. 11, s. 137-140.

A. Perdih: Literarni odnosi med Čehi in Slovaki. In: Slavistična revija (Ljubljana) 59, 2011, č. 1, s. 103-105.

M. Pokorný. In: Slavia Occidentalis (Poznań) 68, 2011, s. 267-268.

Z. Rédey: Česko-slovenské literárne vzťahy v rovine „nesamozrejmosti“. In: Slavia 81, 2012, č. 4, s. 455-475.

P. Šenkár: Medzikultúrne česko-slovenské vzťahy ako dôkaz spoločnej cesty stáročiami. In: Kultúra a súčasnosť 10. UKF, Nitra 2011, s 153-158.

N. V. Švedova. In: Slavjanovedenie (Moskva) 2012, č. 6, s. 111-114.

H. Voisine-Jechova. In: Revue des Études Slaves (Paris) 133, 2012, s. 301-302.

V. Žemberová: Kontinuá slovenských a českých vzťahov. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Tribun EU, Brno 2011, s. 23-29.

T. Žilka: Komplexná práca o česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahoch. In: Slavica Litteraria 14, 2011, č. 2, s. 156-159.

T. Žilka. In: Almanach Nitra 2011. Garmont, Nitra 2011, s. 357-359.


svazek 26:
H. Ulbrechtová: Ruská poezie druhé poloviny 20. století. Úvahy o teorii, literární historii a filozofii.
Slovanský ústav, Praha 2009, 311 s.
ISBN 978-80-86420-32-5

Recenze:

Ludmila Mnich. In: Conversatoria Litteraria. Aktualne problemy komparatystyki. Teoria i metodologia badaň literaturoznawczych. Siedlce-Banská Bystrica 2010, III, 2010, s. 329-331.

Danuše Kšicová: Nově o ruské poezii. In: Svět literatury. Časopis pro novodobé literatury XXI, 2011, č. 44, s. 223-226.Ost-West Problematik...

svazek 25:
S. Ulbrecht und H. Ulbrechtová (Hrsg.): Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte
Problematika Východ–Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty
Slovanský ústav AV ČR// Neisse Verlag, Praha// Dresden 2009, 800 s.
ISBN 978-80-86420-31-8 (Slovanský ústav), ISBN 978-3-940310-31-6 (Neisse Verlag)

Recenze:

V. Strebel: Review. Germanoslavica. 2010, 21, 1-2, s. 241-243.

K. Teller: Die Attraktivität und Überschreibung von Gegensätzlichkeiten. Slavia 80 (2011), 1, S. 98-105.

G. Marinelli-König: In: H-Soz-u-Kult, 07.04.2011, odkaz; H-Net. Humanities and Social Sciences online, odkaz (28.04.2011)

R. Ibler. In: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (ZfO) 59 (2010), 2, S. 232-233; recensio.net. Rezensionsplattform für europäische Geschichtswissenschaft, odkaz (28.04.2011)

M. Křížová. In: Comparativ – Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 20 (2010), 5, S. 135-137.

M. Madela. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch 57 (2011), S. 240-243.

K. Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, odkaz (21.10.2014)

Wolfgang F. Schwarz. In: Zeitschrift für Slavische Philologie, Bd. 69, 2012/2013, H. 1, S. 230-234.

Z dalších ohlasů:

„Das Buch behandelt die Ost-West-Relationen auf kulturellem, insbesondere literarischem Gebiet.
Mit Hilfe einer komparatistischen und intertextuellen Betrachtungsweise gelingt es den Autoren, die wechselseitigen Beziehungen und Verflechtungen der Kulturen und Literaturen in Ost- und West-Europa zu erhellen.
Insgesamt vermittelt der Band eine hochintellektuelle literaturwissenschaftliche Schau auf die ‚Szene’ der Literaten und Philosophen der zurückliegenden 200 Jahre.“ (Dr. Rolf Regel / Suhl, den 25.07.2010)svazek 24:
P. Milko: Órigenés učitel
Slovanský ústav AV ČR, Nakladatelství Pavel Mervart (edice Pro Oriente, sv. 6), Praha 2008, 206 s.
ISBN 978-80-86420-30-1svazek 23:
Slavica v české řeči III. Část 1. Překlady ze západo- a jihoslovanských jazyků v letech 1891–1918.
Pod vedením Jiřího Bečky a Siegfrieda Ulbrechta - Zdena Koutenská a Jitka Taušová
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2008, 554 s.
ISBN 978-80-86420-28-8

Recenze:

K. Steinke. In: Informationsmittel (IFB) : digitales Rezensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft 08-1/2-016.

W. Keßler. In: ABDOS-Mitteilungen 29 (2009), 1, S. 16.

P. Drews. In: Slavia 78 (2009), 1, S. 153-154.

T. Berger. In: Welt der Slaven 55 (2010), 1, S. 207-208.

M. Černý. In: Slavjanski dialozi (Plovdiv) 7 (2010), 10-11, S. 258-263.svazek 22:
Ruská poezie 20. století. Recepční, genologické a strukturně analytické pohledy. Sborník studií.
K vydání připravila Helena Ulbrechtová. Spolupráce Mária Kusá.
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2007, 274 s.
ISBN 80-86420-25-6

Recenze:

E. Maliti. In: Slovak review, roč. 17, č. 1, Bratislava 2008, s. 103–106.

D. Kšicová: Bohatá úroda syntetických prací. In: Sborník prací FF BU, Slavica Litteraria X 11, r. 11, č. 1 (2008), s. 141–145.

H. Nykl. In: Vostočnojevropejskije issledovanija. Moskva 2008, 7, s. 165–167.

S. Pašteková. In: Revue svetovej literatúry XLVII, 2011, 4, s. 124–125.

E. Maliti. In: World Literature Studies 2, Voll. 3 (20), 2011, s. 127–130.


obálka

svazek 21:
A. Zelenková: Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2006, 140 s.
ISBN 80-86420-24-8

Recenze:

H. Voisine-Jechova: Zelenková Anna, Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho [Prosodie et versification slovaques dans un manuscrit de Š. K.] (1935), Praha, Slovanský ústav – Euroslavica, 2006, 140 pages.
In: Revue des Études Slaves (Paris) LXXVIII, 2007, 4, s. 541.

N. V. Švedova: [Bez názvu.]
In: Slavjanovedenie (Moskva) 2009, č. 2, s. 112-113.

P. Koprda: Zelenková, Anna: Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935).
In: Slovenská literatúra 54, 2007, č. 2, s. 150-151.

L. Čúzy: Priblíženie dosiaľ neznámeho rukopisu Š. Krčméryho.
In: Slovenské pohľady IV+123, 2007, č. 6, s. 121-124.

A. Maťovčík: Krčméryho verzologická štúdia.
In: Literárny týždenník XX, 2007, č. 19-20, s. 13, 16. 5.

F. Štraus: Štefan Krčméry v Pražákovej pozostalosti.
In: Slovenské pohľady IV+123, 2007, č. 4, s. 150.

I. Pospíšil: Neznámý rukopis v úskalí česko-slovenských vztahů.
In: Stil (Beograd), 2007, s. 428-430.

I. Pospíšil: Neznámy Štefan Krčméry a česko-slovenské vzťahy (písané v českom jazyku).
In: Slovenské pohľady IV.+124, 2008, č. 2, s. 145-147.

M. Pokorný: Objevný pohled na jednu kapitolu česko-slovenských vztahů.
In: Opera Slavica 18, 2008, č. 1, s. 47-48.

E. Sztakovicsová: Krčméryho prínos do teórie slovenského verša.
In: Litteraria Slavica 11, 2009, č. 2, s. 182-183.

W. Rzońca: [Bez názvu.]
In: Slavia Occidentalis 66, 2009. Poznań 2009, s. 243-244.


svazek 20/II:
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Sancti Gregorii Magni, Romani pontificis, XL Homiliarum in Evangelia in versione bohemo-slavonica. Díl druhý. Homilie XXV–XL.
K vydání připravil Václav Konzal za pomoci Františka Čajky. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2006, 800 s. (XL + 706 + LIV)
ISBN 80-86420-26-4svazek 20/I:
Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Sancti Gregorii Magni, Romani pontificis, XL Homiliarum in Evangelia in versione bohemo-slavonica. Díl první. Homilie I–XXIV.
K vydání připravil Václav Konzal. Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2005, LVI + 684 s.
ISBN 80-86420-22-1

Recenze:

J. Bartoň: Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Praha, Slovanský ústav AV ČR / Euroslavica, díl I. 2005, díl II. 2006, ed. Václav Konzal, Salve. Revue pro teologii a duchovní život 4 (2007), s. 141-143.

F. Čajka: Dvoudílná edice Čtyřiceti homilií Řehoře Velikého na evangelia v českocírkevněslovanském překladu, Homo bohemicus 2008, 1, s. 79-80.

Г. Дюлгерова-Христова: Първо критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието, Palaeobulgarica/Старобългаристика 33 (2009), 3, s. 98-103.

К. А. Максимович: Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na Evangelia v českocírkevněslovanském překladu. Русский язык в научном освещении 15 (2008), 1, s. 303-307.

M. Vepřek: Čtyřicet homilií v českocírkevněslovanském překladu, Slavia 77 (2008), 4, s. 443-445.svazek 19:
R. Šišková – M. Mušinka – A. Mušinka: Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957–1967.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2005, 184 s. + doprovodné CD.
ISBN 80-86420-20-5

Recenze:

М. Мушинка: Подарунок чеської академії наук україністам Словаччини. Slavia 75 (2006), s. 229-231.

П. Гриценко: Šišková R., Mušinka M., Mušinka A., Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967; Мовознавство 6, 2006, s. 77-81.

В. Мокиенко: Ukrajinská nářečí Slovenska. Výzkum a zvukové zápisy z let 1957-1967 Slavia 78 (2009), s. 124-128.


svazek 18:
Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století. Česko-západoslovanské pomezí. K recepci západoslovanských literatur a k tvorbě vybraných slovanských menšin v literárním procesu ve 20. století. Redakce Helena Ulbrechtová-Filipová.
Autorský kolektiv: M. Černý, P. Kaleta, L. Martinek, M. Pokorný, I. Pospíšil, R. Pultzlacher-Buchtová, M. Sobotková, H. Ulbrechtová-Filipová, A. Zelenková
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004, 488 s.
ISBN 80-86420-19-1

Recenze:

T. Derlatka: Review. In: Pamętnik Słowianski, Tom LV, Warszawa 2005, z. 2, s. 124-130.

L. Martinek: Zycie literackie na Zaolziu 1920-1945. Oficyna wydawnicza STON 2, Kielce 2008, s. 27, 157.


svazek 17:
Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918. Sborník studií.
Autorský kolektiv: Jiří Bečka, Jasna Hloušková, Marie Sobotková, Helena Ulbrechtová-Filipová, Slavomír Wollman, Anna Zelenková
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2003, 217 s.
ISBN 80-86420-15-9

Recenze:

P. Poslední: Review. Slavia 73 (2004), 2, s. 194-196.svazek 16:
Z. Ribarova: Indexy k Staroslověnskému slovníku.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, 241 s.
ISBN 80-86420-14-0 (soft cover)
ISBN 80-86420-16-7 (hard cover)

Recenze:

V. S. Tomelleri. Review. Byzantinoslavica 64 (2006), s. 333–336.

P. Stankovska. Review. Slavia 74 (2005), s. 93–85.svazek 15:
O. Leška: Jazyk v strukturním pojetí. Kapitoly ze synchronní a diachronní analýzy ruštiny.
K vydání připravila Z. Skoumalová.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, XXXIV + 478 s.
ISBN 80-86420-13-2


svazek 14:
S. Albrecht: Geschichte der Grossmährenforschung in den Tschechischen Ländern und in der Slowakei.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2003, 314 s.
ISBN 80-86420-10-8


svazek 13:
Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890.
K vydání připravil J. Bečka a kol.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002, 629 s.
ISBN 80-86420-08-6


svazek 12:
Slavica v české řeči I. České překlady ze slovanských jazyků do roku 1860.
Druhé doplněné vydání připravili J. Bečka a K. Skwarska.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002, 168 s.
ISBN 80-86420-07-8

Recenze: (společné pro svazky 12 a 13)

M. Černý: První dva svazky projektu českých slavik. Česká literatura 53, 2005, č. 1, únor, s. 112–117.

T. Berger: Slavica v české řeči I, II. Welt der Slaven 50, 2005, S. 186–188.

M. Černý: Slavica – dlouholetý projekt mapování českého zájmu o slovanské literatury. Славистика 10, 2006 [Београд], с. 349–353.

M. Černý: Slavica v české řeči [I., II., III/1.]. Славянски диалози 7, 2010 [Пловдив], № 10–11, с. 258–263.


svazek 11:
Staročeský Hlaholský Comestor. (Editio princeps). K vydání připravila a úvodní studii napsala L. Pacnerová.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2002, LVI + 120 s.
ISBN 80-86420-06-X

Recenze:

V. Čermák: Dvě nové edice staročeských hlaholských památek. Listy filologické 128, 2005, s. 375–378.


svazek 10:
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl II. (1930–1939).
Odpověd. redaktorka L. Běloševská, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2001, 640 s.
ISBN 80-86420-04-3


svazek 9:
O. Leška – N. Savický – R. Šišková: Mluvnice současné ukrajinštiny.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2001, 255 s.
ISBN 80-86420-02-7


svazek 8:
Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I. (1919–1929).
Odpovědná redaktorka L. Běloševská,
Slovanský ústav AV ČR, Praha 2000, 368 s.
ISBN 80-86420-01-9


svazek 7:
Česká bible Hlaholská (bible Vyšebrodská), vydala L. Pacnerová.
Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 2000, LVI + 526 s.
ISBN 80-85494-49-3

Recenze:

V. Čermák: Dvě nové edice staročeských hlaholských památek. Listy filologické 128, 2005, s. 375–378.svazek 6:
Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice. 1919–1939. (Méně známé aspekty).
Pod redakcí L. Běloševské, Slovanský ústav AV ČR, Praha 1999, 352 s.
ISBN 80-86420-00-0


svazek 5:
Centrisme interlittéraire des littératures de L´Europe centrale.
Rédacteurs: Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Doc. PhDr. Miloš Zelenka, CSc., Masarykova univerzita, Brno 1999, 115 s.
ISBN 80-210-2037-7


svazek 4:
Česká literární věda – slavistika v období Pražského jara (1967–1969). Bibliografie.
Připravila A. Vachoušková s kol. pracovníků, Slovanský ústav AV ČR, Euroslavica, Praha 1998, 384 s.
ISBN 80-85494-44-2


svazek 3:
Z. Sládek – L. Běloševská a kol. autorů: Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919–1939).
Euroslavica, Praha 1998, 344 s.
ISBN 80-85494-48-5


svazek 2:
Jihoslovanské literatury v českém prostředí.
Ed. I. Pospíšil – M. Zelenka, Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 1999, 190 s.
ISBN 80-210-2144-6


svazek 1:
O. Leška – R. Šišková – M. Mušinka: Vyprávění z Podkarpatí / Rozpovidi z Pidkarpattja. Ukrajinská nářečí východního Slovenska.
Euroslavica, New York – Praha – Kyjev 1998, XXII + 323 s. + XVI s. fotograf. přílohy
ISBN 80-85494-39-6 (soft cover)
ISBN 80-85494-40-X (hard cover)
Slovníky a jiné publikace


A. Höllwerth – U. Knoll – H. Ulbrechtová (Hrsg.): „Kontaminierte Landschaften“ – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten.
Peter Lang, Berlin – Bern – Bruxelles –New York –Oxford – Warszawa – Wien 2019, 419 s.
ISBN (Print) 978-3-631-74563-2, E-ISBN (E-PDF) 978-3-631-77106-8, E-ISBN (EPUB) 978-3-631-77106-8, E-ISBN (MOBI) 978-3-631-77106-8, DOI 10.3726/H. Ulbrechtová – F. Thomas Grub – E. Platen – S. Ulbrecht (Hrsg.): Literatur und menschliches Wissen. Analysen zu einer grenzüberschreitenden Beziehung.
Kulturverlag Kadmos, Berlin 2018, 411 s.
ISBN 978-3-86599-360-1

Recenze:

P. Drews. KULT_online 58 (2019), https://journals.ub.uni-giessen.de/kult-online/ (02.05.2019)B. Niševa – D. Blažek – I. Krejčířová – K. Skwarska – E. Šlaufová – M. Vašíček (eds.): Slovanská lexikografie počátkem 21. století
Sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2018, 544 s.
ISBN 978-80-86420-65-3obálka

K. Brankačkec:
Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen. Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Altpolnischen und Alttschechischen. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, 186 S.
ISBN 978-3-631-64668-7 (Print), E-ISBN 978-3-653-04170-5 (E-Book), DOI 10.3726/978-3-653-04170-5obálka

S. Ulbrecht:
Schloss Johannesberg, Jauernig und Umgebung. Begegnungen von Personen und Kulturen in einer europäischen Region.
Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Görtlitz 2012, 86 S.
ISBN 978-3-87057-294-5

Recenze:

W. Achnitz. In: Schlesien in Kirche und Welt 40 (2013), 2, S. 24.

K. Growka. In: Jesenicko: vlastivědný sborník, sv. 14, Jeseník 2013, S. 71-72.

H. Komárková. In: Slezský sborník. Acta Silesiaca 111, 2013, č. 1, s. 146.

K. Growka. In: Časopis slezského zemského muzea, série B, 62 (2013), 1, S. 93.

H. Pfalzova. In: Bibliothek und Medien 33 (2013), 2, S. 29-30.

W. Kessler (W. K.). In: Bibliothek und Medien 34 (2014), 2, S. 46-47.obálka

J. Jančárková:
Istorik iskusstva Nikolaj Lvovič Okuněv (1885–1949). Žiznennyj puť i naučnoe nasledie.

Heidelberger Publikationen zur Slavistik: Peter Lang Verlag, 2012, 318 s.
ISBN 978-3-631-62395-4

Recenze:

G. P. Mel´nikov. In: Slavjanovedenije, čis. 6 (2013), s. 91–94.

E. P. Serapionova: Novoje issledovanije o žizni i dejatel´nosti N. L. Okuněva. In: Slavjanskij almanach 2012, Moskva 2013, s. 475–478.Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I.
Praha – Pragae 2008n, ISBN 978-80-86420-33-2
- Fasciculus 1 (Prolegomena), Praha – Pragae 2008, 64 s.
- Fasciculus 2 (Prolegomena – Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2008, 64 s.
- Fasciculus 3 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum). Praha – Pragae 2009, 64 s.
- Fasciculus 4 (Tabellae synopticae monumentorum slavicorum; A-athalameutos). Praha – Pragae 2010, 64 s.
- Fasciculus 5 (athanasia-anaktasthai). Praha – Pragae 2011, 64 s.
- Fasciculus 6 (anakyliein-apokalyptein). Praha – Pragae 2012, 64 s.
- Fasciculus 7 (apokalypsis-afetérion). Praha – Pragae 2013, 64 s.
- Fasciculus 8 (afé-góniaios). Praha – Pragae 2014, 68 + 8 s.

Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus. Tomus I. Prolegomena; A–G. Praha – Pragae 2014, 524 s., ISBN 978-80-86420-33-2.P. Milko:
Úvod do byzantské filosofie.
Červený Kostelec, Pavel Mervart 2009, 265 s.
ISBN 978-80-8737813-7 (Pavel Mervart)


obálka

R. Šišková – N. Savický:
Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník.
Praha, LEDA ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, Praha 2008, 1026 s.

Recenze:

V. Lendělová: Nikolaj Savický – Růžena Šišková: Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník, Slavia 78 (2009), s. 128-131.

Л. Даниленко: Šišková R., Savický N., Ukrajinsko-český a česko-ukrajinský slovník, Мовознавство 1, 2009, s. 90-92.“Скит”. Прага 1922–1940.
Антология. Биографии. Документы. Вст. статья, общ. ред. Л. Н. Белошевской.
Moсква, Славянский институт АН ЧР, Русский путь 2006, 768 с.
ISBN 5-85887-208-5

Recenze:

A. Rogachevskii (University of Glasgow): „Skit“. Praga. 1922–1940. Antologiia. Biografii. Dokumenty. Edited by L. Beloshevskaia. Moscow: Russkii put', 2006. In: Central Europe, vol. 6, No.1, May 2008, pp. 70–72.

A. Kuzněcova: Ni dnja bez knigi. In: Znamja. 2006, č. 7, s. 235–236.

L. Kostjukov: Popytka uviděť celoje. In: Znamja. 2007, č. 2, s. 212–213.

A. Martynov: I s ravnodušijem – Kornilov In: Nezavisimaja gazeta, Ex-Libris. 04.05.2006.

M. Ejdelman: Pražskaja nota. Russian Journal. 29.06.2006. http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Prazhskaya-nota.

D. Davydov: Pražskij vektor. In: Knižnoje obozrenije. 6.11.2006.

S. Fedjakin: „Skit“ Praha 1922-1940. Antologija Biografii. Dokumenty. In: U knižnoj polki. 2006, č. 4, s. 6.

V. Leonidov: Russkaja muza na beregach Vltavy. In: Rossijskije vesti, č. (15) 1865, 25.04.–02.5.2007.

Ne skitalci, no „skitci“. In: Literaturnaja gazeta, č. 22–23 (6123), 30.05.2007.


M. Sádlíková a kol.:
Velký česko-ruský slovník.
Praha, Leda 2005, 1407 s.

Recenze:

A. I. Izotov: Novyj češsko-russkij slovar´. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria 19. Lingvistika i mežkul´turnaja kommunikacija, No. 4, 2008, s. 178–184.


I. Krejčířová – M. Sádlíková – N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová:
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů.
2., podstatně doplněné a opravené vydání, Praha, Academia 2004, 286 s.


З. Рибарова:
Речник на црковнословенскиот язик од македонска редакция.
Скопjе, Институт за македонски язик 2000-2003, 374 с.


M. Sádlíková a kol:
Velký česko-ruský slovník (elektronická verze).
Praha, Leda 2002


N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová:
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů.
Praha, Academia 1999, 133 s.


K. Hora – F. V. Mareš:
Makedonsko-český slovník s Makedonskou gramatikou F. V. Mareše.
Red. E. Bláhová, Z. Ribarova, Praha, Slovanský ústav, Euroslavica 1999, 638 s.Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae paleoslovenicae. Díl I–IV.
Hlavní redaktor: Zoe Hauptová, Praha, Euroslavica 1997, 1048 s.

Slovník jazyka staroslověnského V – Dodatky a opravy k I. dílu / Lexicon linguae palaeoslovenicae V– Addenda et corrigenda ad volumen I.

- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 53, Praha – Pragae 2010.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 54, Praha – Pragae 2011.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 55, Praha – Pragae 2012.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 56, Praha – Pragae 2014.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 57, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 58, Praha – Pragae 2015.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 59, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Addenda et corrigenda, seš. 60, Praha – Pragae 2016.
- Slovník jazyka staroslověnského (Lexicon linguae palaeoslovenicae) V – Dodatky a opravy k I. dílu (Addenda et corrigenda ad volumen I), Praha – Pragae 2016, 504 s., ISBN 978-80-86420-23-3.


A. Kurimský – N. Savický – R. Šišková:
Ukrajinsko-český slovník. Díl I-II.
Praha, Academia 1994-1996, 1377 s.


Старославянский словарь по рукописям Х–ХI вв.
Под редакцией Р. М. Цейтлин, Р. Вечерки и Е. Благовой.
Москва, Русский язык 1994, 842 c.


Bibliografický přehled od r. 1998 do r. 2004


Elektronické databáze


Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Ukrajinsko-český slovník neologizmů


6. 5. 2019