Slovanský ústav AV ČR – ČASOPISY – úvod
Časopisy vydávané ústavem


Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., vydává tři vědecké časopisy.
Informace o prodeji, předplatném a nabízených slevách podává Knihovna SLÚ AV ČR, v. v. i.


Information to foreign subscribers of the journals

Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines (ISSN 0007-7712),
Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien (ISSN 1210-9029),
Slavia, časopis pro slovanskou filologii (ISSN 0037-6736)
Libraries as well as scholarly and research institutions can subscribe our journals through Harrassowitz GmbH & Co.
All necessary forms and contact addresses are available on the website www.harrassowitz.de

Informationen für ausländische Zeitschriftenabonnenten

Byzantinoslavica – Revue internationale des études byzantines (ISSN 0007-7712)
Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien (ISSN 1210-9029)
Slavia, časopis pro slovanskou filologii (ISSN 0037-6736)
Ausländische Bibliotheken und wissenschaftliche Einrichtungen können Abonnements unserer Zeitschriften beim Harrassowitz Verlag bestellen. Die erforderlichen Formulare und Kontaktadressen finden Sie unter www.harrassowitz.deByzantinoslavica

  česky       english English

Byzantinoslavica - obálka - kliknutím zvětšit

Byzantinoslavica
Revue internationale des études byzantines

ISSN 0007-7712


Byzantinoslavica vycházejí jednou ročně jako dvojčíslo v rozsahu 380 stran. V časopisu jsou publikovány články, kritické edice, zprávy a recenze tematicky i časově spojené s existencí a kulturou Byzantské říše, které úspěšně prošly redakčním a recenzním řízením. Redakční rada přijímá také studie z oboru dějin umění a jiných odvětví, zaměřené na pozdější období (od 16. století), které se zabývají byzantskými kulturními vlivy a spojitostmi zejména s byzantským prostředím. Publikačními jazyky časopisu jsou angličtina, francouzština, němčina a ruština.

Časopis je registrován v databázích:

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice  
CEEOL banner databáze CEEOL
ERIH banner databáze ERIH
Scopus banner databáze Scopus

Germanoslavica

  česky       deutsch Deutsch

Germanoslavica - obálka - kliknutím zvětšit

Germanoslavica
Zeitschrift für germano-slawische Studien

ISSN 1210-9029, vychází 2x ročně v němčině a v angličtině


Časopis je registrován v databázích:

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice  
CEEOL banner databáze CEEOL
ERIH banner databáze ERIH
Scopus banner databáze Scopus
IBZ online banner databáze IBZ

Slavia

  česky       english English


Slavia
časopis pro slovanskou filologii

ISSN 0037-6736, vychází 4x ročně

20. 5. 2018