Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – ÚVOD


Aktuální informace


Omezení provozu knihovny ke konci roku 2018

Knihovna SLÚ bude od 27. prosince do 31. prosince 2018 z provozních důvodů uzavřena.


Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupnilo novou verzi rusko-české elektronické slovníkové databáze se zjednodušeným vyhledáváním.
Do nově fungující mobilní verze se dostanete přes ústavní web nebo z rozcestí na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 5. slovanský sborník povídkový.budova ústavu

Slovanský ústav Akademie věd ČR – budova ústavu
Plánované akce


Mezinárodní konference Nahé jsou všechny národy bez knih

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., ve spolupráci s Českou společností pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s., a Biblickou komisí při Mezinárodním komitétu slavistů pořádá mezinárodní paleoslovenistickou konferenci „Nahé jsou všechny národy bez knih“ konanou při příležitosti 1150. výročí úmrtí sv. Konstantina-Cyrila a vzpomínky na nedožité 90. narozeniny doc. Zoe Hauptové.
Datum konání: 28. února–1. března 2019
Místo konání: Akademické konferenční centrum, Husova 4a, 110 00 Praha 1.


Vítány jsou příspěvky tematicky zaměřené na všestranné zakladatelské dílo apoštola Slovanů Konstantina-Cyrila v jeho dobových projevech v oblasti nejstaršího slovanského spisovného jazyka, písemnictví a duchovní kultury na Velké Moravě a na reflexi jeho díla a osobnosti ve středověku. Příspěvky budou publikovány v tematicky zaměřeném čísle mezinárodního recenzovaného vědeckého časopisu Slavia. Délka referátu je 15 minut. Účast na konferenci je bezplatná. Cestovné a ubytování si každý účastník hradí sám.
Formulář přihlášky s krátkými anotacemi příspěvků zasílejte na adresu paleobyz@slu.cas.cz nejpozději do 21. prosince 2018.

Pozvánka...

Invitation...

Приглашение...Z naší činnosti


Z naší činnosti v roce 2018

Den otevřených dveří

V rámci 18. ročníku festivalu Týden vědy a techniky Slovanský ústav AV ČR uspořádal 7. listopadu 2018 Den otevřených dveří, při němž se návštěvníci seznámili s aktuálním výzkumem staroslověnských a církevněslovanských památek i byzantsko-slovanských vztahů či ukrajinských dialektů, s novými způsoby zpracování překladových slovníků slovanských jazyků (např. rusko-českého či slovinsko-českého), s výzkumem evropských a slovanských literatur i s výzkumem činnosti ruské emigrace v meziválečném Československu.
Knihovna nabídla zájemcům k nahlédnutí i k zakoupení publikace a časopisy vydané Slovanským ústavem.

Pozvánka a program...

Týden vědy a techniky

Přednáška Mladá československá republika a ruská emigrace

PhDr. Dana Hašková přednesla v rámci 18. ročníku festivalu Týden vědy a techniky v úterý 6. listopadu 2018 v budově AV ČR na Národní třídě přednášku na téma Mladá československá republika a ruská emigrace.

Po revoluci v roce 1917 utíkaly z Ruska na Západ tisíce lidí. Mezi zeměmi, které těmto emigrantům pomáhaly, zaujímala Československá republika zvláštní místo. V červenci 1921 bylo vládou schváleno nařízení o tzv. Ruské pomocné akci pod osobní záštitou prezidenta Masaryka. Emigranti mohli přijet do ČSR dokončit studia, pokračovat ve vědeckých a pedagogických pracích, pomoci zde zakládat ruská a ukrajinská školní zařízení a rovněž pracovat v zemědělství. Do Československa se stěhovali především vědci, ekonomové, inženýři, agronomové, spisovatelé, umělci a mládež, která zde získávala vzdělání. Praha se tak stala jakýmsi vědeckým centrem ruských emigrantů, mnozí z nich zanechali významnou stopu v dějinách československé vědy, kultury, průmyslu i sportu.

Týden vědy a techniky

Přednáška If it were not for the Tito-Stalin Split… Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language

V pondělí 5. listopadu 2018 se ve Slovanském ústavu AV ČR uskutečnila přednáška If it were not for the Tito-Stalin Split… Samuil Bernštejn’s unrealized version of the Macedonian Literary Language (a story told by an unpublished manuscript), kterou proslovil prof. Motoki Nomachi z Univerzity Hokkaido.

Pozvánka...


Mezinárodní vědecká konference Europa – Mitteleuropa – Österreich– Slowenien. Peripherien und Minoritäten bei Karl-Markus Gauß

Slovanský ústav uspořádal ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity v Lublani a s Univerzitou v Göteborgu mezinárodní vědeckou konferenci Evropa – Srednja Evropa – Avstrija – Slovenija. Obrobja in manjšine v literaturi: Karl-Markus Gauss věnovanou současnému rakouskému esejistovi a publicistovi Karlu-Markusovi Gaussovi, který se zabývá především problematikou střední a jižní Evropy a národnostními menšinami žijícími na tomto území. Konference spolu s autorským čtením Karla-Markuse Gausse proběhla 25. října 2018 v Lublani.

Program...

Plakát konference

4. byzantologický den

V pátek 12. října 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici (č. 4a, Praha 1) uskutečnil v pořadí již 4. byzantologický den.

Program...

Digenis Akritas Athens

Rozhlasový pořad

5. července 2018 v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje odvysílal rozhlas Leonardo na stanici Vltava pořad „Nahé jsou všechny národy bez knih...“ aneb O nejstarších památkách staroslověnského písemnictví velkomoravského, který s našimi paleoslovenisty Václavem Čermákem a Františkem Čajkou připravila Eva Ocisková.

Audioarchiv...


Konference Krym – historické, kulturní a literární reflexe

Ve dnech 25.–26. června 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze konala mezinárodní vědecká konference Krim – historische, literarische und kulturelle Reflexionen, které se kromě 12 českých odborníků zúčastnili vědci z  Rakouska (3), Německa (5), Švýcarska (2), Izraele (2), Ruska (1) a Ukrajiny (2). Jednotlivé příspěvky se věnovaly různým aspektům studia fenoménu Krym, a to od dob antických přes Krymský chanát a první anexi Krymu Ruskem až do současnosti. Snahou projektu je poprvé systematicky popsat literární topos Krymu, tedy jak je tento prostor zobrazován v krásné literatuře. Kromě ruského literárního pohledu na Krym (který je v současnosti zpracován pouze parciálně), byl zohledněn i pohled ukrajinské literatury na krymský prostor (a skrze ni rovněž pohled literatury krymsko-tatarské). Důraz byl kladen na Krym jako multikulturní a multietnický prostor stejně jako na představu o tomto místě jako „pozemském ráji“. Z aktuálních témat stojí za zmínku analýzy současné ukrajinské popové kultury a prostoru internetu, v němž probíhá tzv. mediální válka o Krym.

Konference se uskutečnila v rámci Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.

Program...

Fotoalbum z konference


Návštěva předsedkyně AV ČR

Ve čtvrtek 31. května 2018 navštívila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová v doprovodu několika členů Akademické rady Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., aby se seznámila s aktuálně řešenými vědeckými projekty i s výhledy do budoucnosti.

Více informací na webu AV ČR


Konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

Ve dnech 30. května –1. června 2018 proběhla v Akademickém konferenčním centru v Praze již třetí mezinárodní konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Setkání 47 vědců z 9 zemí uspořádaly Slovanský ústav AV ČR, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Cílem konference bylo ukázat vývoj valenčních přístupů a představit současné výzkumy syntaktických a sémantických vlastností sloves, nově i podstatných a přídavných jmen.

Program...

Fotoalbum z konference


3. byzantologický den

V pátek 25. května 2018 se ve Slovanském ústavu uskutečnil v  pořadí již 3. byzantologický den.

Program...

Byzantine Pair of earrings

Workshop Staroslověnština v digitálním věku

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze uskutečnil workshop Staroslověnština v digitálním věku, na němž byly prezentovány dosavadní výsledky digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu „GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny“ a byly porovnány způsoby jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Více na projektovém webu...


Diskusní večer na téma Hranice a identita

Ve středu 21. března 2018 se v prostorách Diplomatické Akademie ve Vídni uskutečnila debata na téma Hranice a identita: Večer ve znamení Evropy, které se zúčastnil dr. Alexander Höllwerth.


Přednáška Rusínsky jazyk 1992–2015

10. dubna 2018 přednesla doc. PhDr. Anna Plišková, PhD, z Ústavu rusínského jazyka a kultury Prešovské univerzity přednášku Rusínsky jazyk 1992–2015: Dosiahnuté výsledky a nové úlohy.

Pozvánka...  


Konference Proměny české slavistiky po roce 1989

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., ve dnech 5.–7. února 2018 konferenci na téma Proměny české slavistiky po roce 1989.
Cílem setkání bylo zmapovat tematické směřování slavistických oborů na různých slavistických pracovištích po roce 1989, představit transformaci slavistických oborů v České republice, ukázat metody i nová témata výzkumu a nastínit další vývoj.
Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, mezi čestné hosty patřili velvyslanec Slovinské republiky v ČR J.E. mag. Leon Marc, předseda Mezinárodního komitétu slavistů prof. Dr. Boško Suvajdžić z Bělehradu, prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., člen Mezinárodního komitétu slavistů z Bratislavy a doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Zdravice k výročí SLÚ AV ČR...

Program...Z naší činnosti v minulých letechTechnické poznámky

Probíhá rekonstrukce webu do nové flexibilní podoby. Přinese zpřehlednění stránek a zlepší možnosti jejich zobrazení i na tabletech a mobilech. Proměna probíhá postupně, ale bez narušení funkčnosti webu.
Odborné profily mají nyní formát "prijmeni.html" – viz Zaměstnanci.

Starší verze prohlížeče Internet Explorer nesplňují webové standardy a mohou deformovat podání stránek (obrázků). Doporučujeme prohlížeč aktualizovat.

Na obranu před roboty, shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy, uvádíme na těchto stránkách místo kritického znaku @ zástupné znaky.


4. 12. 2018