Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – ÚVOD


Aktuální informace


Rusko-česká elektronická slovníková databáze

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupňuje ve zkušebním provozu rusko-českou elektronickou slovníkovou databázi na adrese
http://slovnik.slu.cas.cz.
Byla dokončena heslová část slovníku, a všechna písmena jsou tedy přístupná.


Ukrajinsko-český slovník neologizmů

Oddělení slavistické lingvistiky a lexikografie zpřístupňuje v elektronické podobě Ukrajinsko-český slovník neologizmů.
Zpřístupněný materiál byl původně shromažďován s cílem rozšířit a především aktualizovat dvoudílný Ukrajinsko-český slovník, vydaný v letech 1994–1996. Excerpce materiálu probíhala ve Slovanském ústavu od roku 1992 a zaměřila se na lexikum odrážející dynamické změny ukrajinské společnosti v posledních desetiletích. V ukrajinštině podobně jako v češtině se objevila nová slova ve sféře veřejné správy, národního hospodářství, velmi výrazně v oblasti počítačové techniky, elektroniky, reklamy, sportu aj. Často se jednalo o přejímky z cizích jazyků, mezi nimiž převládaly anglicizmy, příp. evropeizmy. Současně se do úzu dostávala dříve ve slovnících tabuizovaná slova popisující ukrajinskou národní etiketu, religiozitu či běžné společenské jevy předtotalitního období stejně jako výrazy pronikající z mládežnického, městského či dokonce kriminálního slangu.


Facebook Slovanského ústavu

Navštivte Facebook Slovanského ústavu...

facebook SLÚ

Záštita nad mezinárodním projektem

Slovanský ústav převzal záštitu nad mezinárodním projektem eTwinning 5. slovanský sborník povídkový.budova ústavu

Slovanský ústav Akademie věd ČR – budova ústavuPlánované akce


Workshop Staroslověnština v digitálním věku

Ve čtvrtek 26. dubna 2018 se v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, 110 00 Praha 1) uskuteční workshop Staroslověnština v digitálním věku, jehož cílem bude prezentace dosažených výsledků digitalizace staroslověnských slovníků zahrnutých do projektu „GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny“ a porovnání způsobu jejich zpracování s obdobnými projekty elektronických historických slovníků.

Více na projektovém webu www.gorazd.org.


3. byzantologický den

Všechny zájemce srdečně zveme na 3. byzantologický den, který se bude konat v Akademickém konferenčním centru v Husově ulici v pátek 25. května 2018 od 14°° hod.


Konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes

30. května–1. června 2018 proběhne v Akademickém konferenčním centru v Praze (Husova 4a, Praha 1) již třetí mezinárodní konference Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích včera a dnes. Toto setkání pořádá Slovanský ústav AV ČR, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego a Pracownia Pragmatyki i Semantyki Językoznawczej Uniwersytetu Warszawskiego. Cílem konference je ukázat vývoj valenčních přístupů a představit současné výzkumy syntaktických a sémantických vlastností sloves a tentokrát i podstatných a přídavných jmen.

Pozvánka...   Přihláška...


Konference Krym – historické, kulturní a literární reflexe

Ve dnech 25.–27. června 2018 se v Akademickém konferenčním centru (Husova-Jilská 1, Praha 1) uskuteční mezinárodní vědecká konference Krim – historische, kulturelle und literarische Reflexionen.
Konference se koná v rámci Strategie AV21 – Evropa a stát: mezi barbarstvím a civilizací a pod záštitou České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.

Z naší činnosti


Z naší činnosti v roce 2018

Přednáška Rusínsky jazyk 1992–2015

10. dubna 2018 přednesla doc. PhDr. Anna Plišková, PhD, z Ústavu rusínského jazyka a kultury Prešovské univerzity přednášku Rusínsky jazyk 1992–2015: Dosiahnuté výsledky a nové úlohy.

Pozvánka...  


Konference Proměny české slavistiky po roce 1989

Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., uspořádal pod záštitou předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc., ve dnech 5.–7. února 2018 konferenci na téma Proměny české slavistiky po roce 1989.
Cílem setkání bylo zmapovat tematické směřování slavistických oborů na různých slavistických pracovištích po roce 1989, představit transformaci slavistických oborů v České republice, ukázat metody i nová témata výzkumu a nastínit další vývoj.
Konference se zúčastnilo více než 50 odborníků, mezi čestné hosty patřili velvyslanec Slovinské republiky v ČR J.E. mag. Leon Marc, předseda Mezinárodního komitétu slavistů prof. Dr. Boško Suvajdžić z Bělehradu, prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., člen Mezinárodního komitétu slavistů z Bratislavy a doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., předseda České společnosti pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z. s.

Zdravice k výročí SLÚ AV ČR...

Program...Z naší činnosti v minulých letechTechnické poznámky

Probíhá rekonstrukce webu do nové flexibilní podoby. Přinese zpřehlednění stránek a zlepší možnosti jejich zobrazení. Proměna probíhá postupně, ale bez narušení funkčnosti webu.
Odborné profily mají nyní stejnou příponu jako ostatní soubory, tedy formát "prijmeni.html" – viz Zaměstnanci.

Starší verze prohlížeče Internet Explorer nesplňují webové standardy a mohou deformovat podání stránek (obrázků). Doporučujeme prohlížeč aktualizovat.

Na obranu před roboty, shrabujícími a zneužívajícími e-mailové adresy, uvádíme na těchto stránkách místo kritického znaku @ zástupné znaky.

17.4.2018