Slovanský ústav AV ČR – Slavia
další informace


Slavia — obsah


Slavia — bližší údaje

Slavia
časopis pro slovanskou filologii

ISSN 0037-6736

Evidenční číslo MK ČR E 887

vydává Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
v nakladatelství Euroslavica
vychází 4x ročně

mezinárodní redakční kruh
Leszek Engelking (Łódź), Stanisław Gajda (Opole), Hana Gladkova (Prague), Tomáš Glanc (Zürich), Dobromir Grigorov (Sofia), Helmut Keipert (Bonn), Renate Lachmann (Konstanz), L’ubor Matejko (Bratislava), Alexandr M. Moldovan (Moscow), Johannes M. Reinhart (Vienna), Dubravka Sesar (Zagreb)

výkonná redakce
Václav Čermák, Marcel Černý, Martina Chromá, Miroslav Olšovský,
Karolína Skwarska, Eva Šlaufová

Slavia, časopis pro slovanskou filologii
je nejstarším mezinárodním vědeckým časopisem specializovaným na slovanskou filologii v České republice. Byl založen r. 1921 a s výjimkou 2. světové války vychází bez přerušení. Tematicky se časopis zaměřuje na srovnávací studium slovanských jazyků a literatur ze synchronního i diachronního hlediska a dějin slavistického bádání. Umožňuje také tematické přesahy do neslovanských jazyků a literatur (např. balkanistika, baltistika, germanistika apod.), částečně si všímá také problematiky kulturně-historické, etnologické a folkloristické. Jako v každém vědeckém časopise jsou jednotlivé teoretické a materiálové studie opatřeny abstrakty a klíčovými slovy v angličtině. Jednotlivé příspěvky jsou uveřejňovány ve všech slovanských jazycích, angličtině, němčině, případně ve francouzštině či italštině. Všechny publikované příspěvky procházejí redakčním řízením a anonymním oponentským řízením.
V pravidelné rubrice jsou publikovány recenze na české i zahraniční knižní publikace.


Slavia — oznámení redakce

Právě vyšla Slavia 4, 86, 2017

Redakce časopisu Slavia oznamuje, že právě vyšla Slavia 4, 86, 2017.
Zájemci ji mohou zakoupit v knihovně Slovanského ústavu.

Slavia v Novém encyklopedickém slovníku češtiny

O historii a významu časopisu podrobně pojednává heslo Slavia v Novém encyklopedickém slovníku češtiny.

Vzpomínka na Emilii Bláhovou

Redakce časopisu Slavia s hlubokým zármutkem oznamuje všem čtenářům, že nás dne 9. října 2016 navždy opustila dlouholetá členka redakce a šéfredaktorka časopisu, PhDr. Emilie Bláhová, CSc.

S jejími odbornými studiemi, recenzemi a zprávami, věnovanými výzkumu staroslověnského jazyka a písemnictví, se čtenáři mohli na stránkách časopisu Slavia pravidelně setkávat více než padesát let. První studie, zaměřená na syntaktický rozbor Anonymní homilie Clozova sborníku, byla publikována v roce 1962. Posledním publikovaným příspěvkem dr. Bláhové byla rozsáhlá recenze uveřejněná v roce 2015 ve čtvrtém čísle 84. ročníku.

Dr. Emilie Bláhová má velké zásluhy na rozvoji celého časopisu Slavia po roce 1990. V letech 1990–2010 byla členkou redakční rady, v období 2004–2010 zastávala funkci šéfredaktorky časopisu. I po odchodu z redakce však se Slavií nadále intenzivně spolupracovala posuzováním příspěvků z oblasti staroslověnštiny a diachronní slavistiky a zprostředkováním řady odborných kontaktů se zahraničím. Redakce časopisu Slavia v dr. Emilii Bláhové ztrácí moudrého rádce a vynikajícího odborníka na diachronní slavistiku.

Čest její památce.


Slavia — distribuce a prodej

Slavia
časopis pro slovanskou filologii

ISSN 0037-6736

Evidenční číslo MK ČR E 887

vydává Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
v nakladatelství Euroslavica
vychází 4x ročně
e-mail: slavia@slu.cas.cz

Předplatné a prodej v ČR
Distribuce nakladatelství Euroslavica
Sportovní 106, 257 21 Poříčí nad Sázavou
e-mail: euroslavica@volny.cz
a
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
Valentinská 1, 110 00 Praha 1
e-mail: slu@slu.cas.cz
SLÚ AV ČR, v. v. i., nabízí vědeckým pracovníkům a institucím v ČR
až 80% slevu, informace podává Knihovna SLÚ AV ČR, v. v. i.

Distribuce a prodej v zahraničí
Zahraniční knihovny a vědecké instituce si mohou objednat předplatné časopisu Slavia
u firmy Harrassowitz.
Potřebné formuláře a kontaktní adresy naleznete na webových stránkách: www.harrassowitz.de

 
   

13.3.2018