doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D. — odborný profildoc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D.

E-mail: zelenkova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 266

Zaměření vědecké činnosti

dějiny slavistiky, literárněvědná komparatistika, česko-slovenské literární vztahy, výzkum žánrů populární literatury (komiks)

Projekty

řešitel grantového projektu GA AV ČR (2007–2009) Vzájemnost a nevzájemnost. Sondy do česko-slovenských literárních vztahů (IAA 900920702)

Současné projekty:

Štefan Krčméry – dva neznámé rukopisy z pozůstalosti T. G. Masaryka

Úloha a přínos archivních dokumentů ve výzkumu dějin slavistiky (na příkladu korespondence F. Wollmana)

Dějiny pražské slovakistiky v meziválečném období – J. Vlček a jeho literárněhistorická škola v kontextu česko-slovenské historiografie

Pedagogická činnost

Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Stručný vědecký životopis

1982–1987 – studium na PF v Nitře

1987–1991 – PF v Nitře (Katedra slovenskej literatúry, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie)

1991–1997 – PF UJEP v Ústí nad Labem (Katedra bohemistiky)

1997 – Slovanský ústav AV ČR v.v.i.

Ph.D. – 1999, FF Masarykovy univerzity v Brně, obor Filologie – teorie a dějiny slovanských literatur

Doc. – 2009, FF Masarykovy univerzity v Brně, obor Dějiny konkrétních literatur – slovanské literatury


Bibliografie

Monografie

Slovenská prozódia a verzifikácia v rukopise Štefana Krčméryho (1935). Praha, Slovanský ústav – Euroslavica 2006. ISBN (SLÚ) 80-86420-24-8, ISBN (Euroslavica) 80-85494-77-9.

Medzi vzájomnosťou a nevzájomnosťou. Sondy do česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Praha – Nitra, Slovanský ústav AV ČR – Filozofická fakulta UKF v Nitre 2009. 378 s. ISBN (SLÚ) 978-80-86420-34-9, ISBN (FF UKF) 978-80-8094-648-7.

Edice

Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I–II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno, Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, Česká asociace slavistů, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 2006.

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru I–II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne 2008.

Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2005.

Třináct let po. Trinásť rokov po. Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka – A. Zelenková. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2006.

Spoluautorství

Jiří Bečka a kol.: Slavica v české řeči II. České překlady ze slovanských jazyků 1861–1890. Pod vedením Jiřího Bečky Z. Koutenská, K. Skwarska, J. Taušová, A. Vachoušková, A. Zelenková. Praha, Slovanský ústav 2003.

Bibliografie

Frank Wollman (1888–1969). Personálna a predmetová bibliografia. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I. Bratislava – Brno 2006. s. 19–76.

Výběrová bibliografie Matiji Murka. Slavia 72, 2003, č. 1, s. 123–148 (spoluautor J. Bečka).

Výberová bibliografia knižných slovacík v českých vydavateľstvách 1900–1950. In: Slovensko mimo Slovensko. Slovensko mimo Slovenska. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2008, s. 175–241.

Výberová bibliografia literárnoteoretických slovacík v českom prostredí (1990–1995). In: Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav – metodologie – mezinárodní souvislosti). Brno, Ústav slavistiky FF MU 2005, s. 315–360 (spoluautor J. Bečka).

Výberová bibliografia literárnych slovacík v českom prostredí 1990–1995. Třináct let po. Trinásť rokov po. Brno, Ústav slavistiky FF MU 2005, s. 315–373.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích (výběr)

Štefan Krčmeri i slovackaja teorija sticha v češsko-slovackom kontekste XX veka. Slavjanovedenie (Moskva) 2008, č. 5, s. 62–70.

K dejinám českej a stredoeurópskej slavistiky na konci 19. storočia (J. Polívka a M. Murko). In: Die slavischen Grenzen Mitteleuropas. Festschrift für Sergio Bonazza. Die Welt der Slaven. München, Verlag Otto Sagner 2008, s. 189–198.

Slovanski miti o Evropi kol oblika dialoga z Zahodom (primer Češke in Slovaške). Ars & Humanitas (Ljubljana) 2008, s. 43–52.

Komparatysta Frank Wollman w kontekście literatury i folkloru. Slavia Occidentalis 64, 2007. Poznań 2007, s. 227–232.

Studia Wschód-Zachód w kontekście wspólczesnej komparatystyki. Porównania (Poznań) 6, 2009, s. 39-46.

Edukativní využití komiksového spojení obrazu a slova / Éducative de l´association de l´image et du mot dans la bande dessinée. In: Ianua ad linguae hominesque reserata III. Brána jazykov k ľuďom otvorená III. La porte des langur s´ouvre aux hommes III. Paris, INALCO 2011, s. 213-231 (spoluautor).

Metodologické reflexie a východiská česko-slovenských a slovensko-českých literárnych vzťahov. Slavica Litteraria 12, 2009, č. 2, s. 3-29.

K interpretácii vzťahov medzi Východom a Západom v diele Ľudovíta Štúra v 50. rokoch 19. storočia. Slavia 80, 2011, č. 1, s. 21-35.

Štúdium vzťahu Východ – Západ v kontexte porovnávacej literárnej vedy. Príspevok F. Wollmana do diskusie. In: Die Ost-West-Problematik in den europäischen Kulturen und Literaturen. Ausgewählte Aspekte. Problematika Východ – Západ v evropských kulturách a literaturách. Vybrané aspekty. Ed. S. Ulbrecht – H. Ulbrechtová. Praha – Dresden, Slovanský ústav – Neisse Verlag 2009, s. 109–132

Ke koncepcii výučby slovenskej literatúry v inonárodnom prostredí. In: Ianua ad linguas hominesque reserata II. Brána jazykov k ľuďom otvorená II. La porte des langues s´ouvre aux hommes II. Paríž – Nitra, INALCO – Univerzita Konštantína Filozofa 2009, s. 286–308

Slovaška književnost na Češkem. In: Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. Obdobja 25. Ljubljana, Filozofska fakulteta 2008, s. 29–33.

Slovacko-češskaja vzaimnosť i nevzaimnosť (K metodologii izučenija slovacko-češskych otnošenij). In: Česká slavistika 2008. Brno – Praha, Česká asociace slavistů 2008, s. 357–371.

Štefan Krčméry a český kontext na začátku 30. rokov 20. storočia (Od polemiky k spolupráci s A. Pražákom). In: Významové a výrazové premeny v umení 20. stor. Prešov, Prešovská univerzita 2005, s. 499-506.

Začiatky ženských kultúrnych aktivít (J. M. Lehocká a almanach Nitra). In: Slovakistika v české slavistice. Brno, Ústav slavistiky FF MU 1999, s. 72-83.

Slovenský kontext Franka Wollmana a vedecké začiatky Antona Popoviča. In: O interpretácii umeleckého textu. Autentické a univerzálne v tvorbe a interpretácii genia. Nitra, Ústav literárnej a umeleckej komunikáte FF UKF 2009, s. 105-122.

Úloha Slovanského ústavu pri budovaní českej medzivojnovej slovakistiky. In: Slavica Litteraria X 6. Brno, Masarykova univerzita 2003, s. 139–150.

Henrich Bartek v diskusii o slovenskej prozódii. Slovenská reč 72, 2007, č. 3, s. 182–190.

Niekoľko poznámok ku „gramatike“ komiksu. Romboid 28, 1993, č. 6, s. 33–43.

Comics jako intersémiotický žánr. Sborník prací FF brněnské university. Masarykova universita v Brně. D 42, 1995, s. 95–102.

K žánrovým proměnám masové literatury ve slovanských literaturách po r. 1945 (se zřetelem k žánru komiks). Slavia 67, 1998, č. 1–2, s. 233–239. (Pretlačené in: Česká slavistika 1998. České přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů. Krakov 1998. Praha, Euroslavica 1998, s. 233–239.)

15. 5. 2018