Mgr. Michal Vašíček, Ph.D. — odborný profilMgr. Michal Vašíček, Ph.D.

E-mail: vasicek(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 269

Zaměření vědecké činnosti

dialektologie, ukrajinistika, srovnávací slovanská jazykověda, slovanské mikrojazyky

Současné projekty

Lexikální databáze jihokarpatských nářečí

Stručný vědecký životopis

2005–2011 – Mgr., FF UK, slavistika všeobecná a srovnávací / rusistika (dipl. práce Laština Óndry Łysohorského jako mikrojazyk: morfologická analýza)

od r. 2009 – Slovanský ústav AV ČR

od r. 2011 – doktorské studium na FF UK, slovanské filologie, téma disertační práce: Dynamika slovní zásoby jihokarpatských dialektů


Bibliografie

Prézentní tvary slovesa być v literární laštině Óndry Łysohorského, Usta ad Albim. Bohemica. 2009, IX, 4, s. 104–112.

K principům formování normy literární laštiny Óndry Łysohorského. Studia slavica. Opole – Ostrava, 2012, 211–220.

Ke konkurenci životnosti a personičnosti v lašských nářečích. In: Příhoda, M. – Kedron, K. – Černý, M.: Prolínání slovanských prostředí. Konference mladých slavistů VII, Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2012, 293–303.

Lexikální databáze jihokarpatských dialektů Ivana Paňkevyče. Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach (edd. Žeňuch, P.; Uzeňova, Je. S.; Žeňuchová, K.), Bratislava, 2013. s. 79–85.

Východoslovensko-rusínské lexikální paralely na materiálu Atlasu slovenského jazyka, Slavica Slovaca, 49, 1/2014, s.

Ляшский литературный язык Ундры Лысогорского в творчестве других писателей кружка Lašsko perspektywa. Миноритарные и региональные славянские языки: критерии выделения и параметры описания, Москва: РГГУ, 2015, (v tisku).

К проблеме принятия кодифицированного русинского языка носителями карпаторусинских диалектов в Словакии. Миноритарные и региональные славянские языки: критерии выделения и параметры описания, Москва: РГГУ, 2015, (v tisku).

Jihokarpatské dialekty na území Slovenska a Ukrajiny. K divergentnímu vývoji nářečí obcí Ubľa a Malyj Bereznyj po roce 1945. In: Holub, Z.: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě II. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2015, s. 183–200.

Rusínské dialekty na Slovensku a Ukrajině – vliv státní hranice na vývoj příbuzných nářečí. Granice stare a nowe, Warszawa, (v tisku).

Některé názvy popisující krajinu a reliéf v nářečích Rusínů východního Slovenska. In: Příhoda, M. – Kosáková, H. – Giger, M.: Křižovatky Slovanů, Červený Kostelec – Praha: Pavel Mervart, 2015, s.

Dynamika vývoje rusínských nářečí na území Slovenska a Ukrajiny na příkladě předložek. In: Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego. Warszawa, (v tisku).

Částice v nářečích obcí Ubľa a Malyj Bereznyj. In: Bogoczová, I. – Nedomová, Z.: Area Slavica. Ostrava: Ostravská univerzita, (v tisku).

Národnostní uvědomění mluvčích jihokarpatských nářečí ve slovensko-ukrajinském pohraničí. In: Slované – souznění a konflikty, (v tisku).

Barszczewska, N.; Jankowiak, M.: Dialektologia białoruska, Warszawa 2012. Slavia 3/2013, 385–386 (zpráva).

Žeňuch, P.: Источники византийско-славянской традиции и культуры в Словакии / Pramene k byzantsko-slovanskej tradícii a kultúre na Slovensku. Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae IV. Roma – Bratislava – Košice, 2013, 482 s. Slavia 84, 1/2015, 110–113 (zpráva).

Editorská činnost

České vědomí Bělarusi / Чэшскае ўсведамленне Беларусі (edd. Lendělová, V.; Marvan, J.; Vašíček, M.), FF UK, Praha, 2013.

15. 5. 2018