PhDr. Eva Šlaufová — odborný profilPhDr. Eva Šlaufová

E-mail: slaufova(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 257

Zaměření vědecké činnosti

rusko-česká lexikografie, neologie, neografie

Současné projekty

rusko-česká databáze neologizmů

Redakční činnost

výkonná redaktorka časopisu Slavia (od r. 1992)

Členství ve vědeckých radách a komisích

volená členka Akademického sněmu (od r. 2002)

Stručný vědecký životopis

1973–1978 FF UK

1980: Kabinet cizích jazyků

1983: FF UK – obhájení doktorské práce z RJ a rigorózní zkouška – titul PhDr.

1983–1992: Ústav pro jazyk český ČSAV

1992–1998: Slovanský ústav (společné pracoviště s UK, později s Archivem AV ČR)

1998: SLÚ AV ČR – vědecká pracovnice Odd. slavistické lingvistiky a lexikografie


Bibliografie

Databáze

RČESD 2007–2018: Rusko-česká elektronická slovníková databáze. Slovanský ústav AV ČR, Praha. Online na adrese: http://slovnik.slu.cas.cz

Slovníky

N. Savický - R. Šišková - E. Šlaufová: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Academia, Praha 1999.

I. Krejčířová – M. Sádlíková – N. Savický – R. Šišková – E. Šlaufová: Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. 2., podstatně doplněné a opravené vydání, Academia, Praha 2004.

Velký česko-ruský slovník. (příloha Zkratky) LEDA ve spolupráci se Slovanským ústavem, Praha 2005.

Edice

Česká slavistika 1998. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, M. Zelenka, S. Wollman, z pověření Českého komitétu slavistů vydal SLÚ, Euroslavica, Praha 1998.

Konfrontační studium inovačních procesů ve slovanských jazycích. Ed. E. Šlaufová, SLÚ, Euroslavica, Praha 1999.

Palaeoslovenica 1999 - In honorem Zoe Hauptová. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, SLÚ, Euroslavica, Praha 1999.

Slovanský ústav v Praze – 70 let činnosti. Ed. E. Bláhová, J. Hloušková, E. Šlaufová, M. Zelenka, S. Wollman, SLÚ, Euroslavica, Praha 1999.

Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal. Ed. Z. Hauptová, E. Šlaufová, SLÚ, Euroslavica, Praha 2001.

Cyrillo-Methodiana 2005 ad honorem Zdeňka Ribarova et Ludmila Pacnerová. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, SLÚ AV ČR, Euroslavica, Praha 2005.

Církevněslovanská lexikografie 2006. Ed. E. Bláhová, E. Šlaufová, V. Čermák, SLÚ AV ČR, v.v.i., Euroslavica, Praha 2007.

Studie v časopisech, sbornících a kapitoly v odborných publikacích

Савицкий, Н. П. - Крейчиржова, И. - Садликова, М. - Шлауфова, Е.: Типологические аспекты динамики словарного запаса. In: Язык как материя смысла: Сборник статей к 90-летию академика Н. Ю. Шведовой. Moskva 2007.

15. 7. 2018