PhDr. Štefan Pilát, Ph.D. — odborný profil



PhDr. Štefan Pilát, Ph.D.

E-mail: pilatste(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 258

Zaměření vědecké činnosti

- paleoslovenistika

- staroslověnská lexikografie, textologie staroslověnského překladu apoštola

Ocenění

Cena Jaroslava Krejčího pro vynikající absolventy českých vysokých škol a mladé vědecké pracovníky

Současné projekty

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (MK ČR DG16P02H024 – řešitel)

Staroslověnská lexikologie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii (GA ČR P406/12/1790)

Řecko-staroslověnský slovník-index

Pedagogická činnost

od 2010 FF UK, Ústav bohemistických studií, Úvod do slavistiky (externí výuka)

Redakční činnost

od 2011: člen redakce časopisu Byzantinoslavica

od 2015: člen redakce časopisu Česko-lužický věstník

Členství ve vědeckých radách a komisích

člen Biblické komise při Mezinárodním komitétu slavistů

člen Český národní byzantologický komitét

Stručný vědecký životopis

2002–2008: FF UK, magisterské studium; obory makedonistika – slavistika všeobecná a srovnávací

2008–2014: FF UK, doktorské studium; obor Slovanská filologie

od 2008: SLÚ AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

od 2017: vedoucí Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie


Bibliografie

Slovníky

Řecko-staroslověnský index / Index verborum graeco-palaeoslovenicus, Tomus I, fasc. 1–8n. Praha – Pragae 2008n.

Slovník jazyka staroslověnského / Lexikon linguae palaeoslovenicae, V/53–58n. (Addenda et corrigenda), Praha 2010n.

Články v časopisech a sbornících

Cyrilometodějský překlad apoštola a jeho další vývoj v slovanské rukopisné tradici. In: Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Brno, 2014, s. 256-267.

Орфографические, фонетические и морфологические особенности Скопского апостола, церковнославянского памятника 1313 года. In: Славянский апостол. Berlin, 2013, s. 165-181.

Konsonantismus Grigorovičova parimejníku. In: Македонски јазик, č. 62 (2011), s. 153-160.

Přínos F. V. Mareše k rozvoji mezinárodní makedonistiky. Slavia 80, 2011, č. 1, s. 72-80.

K analýze Skopského apoštola. Usta ad Albim Bohemica. Roč. X, č. 2-3 (2010), s. 107-113.

Вокализмот на Григоровичевиот паримејник. In. Меѓународен македонистички собир, реферати од научниот собир одржан 29-31 август 2008 г. во Охрид. Скопје, 2010, s. 327-333.

Konsonantismus Grigorovičova parimejníku. In: Usta ad Albim Bohemica. Roč. 8, č. 3, 2008, s. 24-34.

Svatý Jiří a slovanská mytologie. In: Axis Mundi 2 (1/2007), Bratislava 2008, s. 17-38.

15. 5. 2018