Mgr. Božana Niševa, Ph.D. — odborný profilMgr. Božana Niševa, Ph.D.

E-mail: niseva(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 270

Zaměření vědecké činnosti

Současný český a současný bulharský jazyk: neologie, lexikologie, tvoření slov, konfrontační studium inovačních procesů v slovanských jazycích

Současné projekty

Slovanská lexikografie počátkem 21. století

Pedagogická činnost

odborná asistentka na Katedře jihoslovanských a balkanistických studií FF UK v Praze (částečný úvazek)

Redakční činnost

Členka redakční rady časopisu Homo Bohemicus

Stručný vědecký životopis

2001: Mgr. – Sofijská univerzita sv. Klimenta Ochridského (obor: čeština – bulharština)

2009: Ph.D. – FF UK Praha (obor: slovanská filologie)

2009–2010: asistentka v Ústavu bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAV

2010–2011: odborná asistentka v Ústavu bulharského jazyka prof. L. Andrejčina BAV

2008–2011: asistentka na katedře Slovanské jazykovědy Fakulty slovanských filologií Sofijské univerzity sv. Klimenta Ochridského

od r. 2011: odborná asistentka FF UK v Praze

od r. 2012: vědecká asistentka Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.


Bibliografie

Monografie

Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci: (na materiálu jazyka médií). 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 182 s. Studia philologica Pragensia. ISBN 978-80-246-2239-2.

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích

Музикални неологизми в български и чешки език (върху материал от младежките музикални списания). – Съпоставително езикознание XXVI/3 (2001), с. 32–55.

Социолингвистични аспекти на българския и чешкия музикален език. – Съпоставително езикознание XXVII/1 (2002), с. 61–81.

Езикът на българските и чешки медии (върху материал от списанията за съвременна музика). In: Dynamika a inovace v češtině a bulharštině. Sborník příspěvků z pracovního setkání Sofie, 7. října 2002. ÚJČ AV ČR, Praha 2003, s. 85–101.

K jednomu zvláštnímu typu internacionalizmů – tzv. emotikony a akronymy. In: Internacionalizmy v nové slovní zásobě. Sborník příspěvků z konference 16. – 18. června. ÚJČ AVČR, Praha 2003, s. 220–229.

Семантико-словообразувателни модели със само-/samo-, себе-/sebe- и авто-/auto- в езика на съвременните български и чешки медии. В: Паисиеви четения. „Език – литература – обществени институции“, Пловдив 26. – 27. ноември 2009 г. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Филология, т. 47, кн. 1, сб. Б 2009, с. 229–237.

K otázce statusu některých antepozičních nevyhraněných morfémů internacionálního původu v češtině a v bulharštině (na materiálu jazyka médií). In: Славяните и техните контакти. (ред. М. Младенова – Е. Дараданова). Доклади от IX национални славистични четения, посветени на 120-годишнината на славистиката в Софийския университет. Изд. „Ето“, София 2010, с. 156–173.

Неографското представяне на постпозитивните словообразувателни компоненти в български и чешки език (с оглед на съвременната лексикална динамика). В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. (ред. Д. Благоева – С. Колковска). Авангард Прима, София, 2011, с. 142–171.

Прояви на тенденцията към интелектуализация в езика на медиите (върху български и чешки неологичен материал). В: Време и история в славянските езици, литератури и култури. (ред. Карагьозов, П. и кол.). УИ „Св. Климент Охридски“, София, 2012, с. 395–401.

Nová expresivní slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií). In: Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. (eds. S. Čmejrková – J. Hoffmannová – J. Klímová). Karolinum, Praha, 2012, s. 459–464.

Към проблематиката на т.нар. безеквивалентна лексика в българския и чешкия език (върху материал от паралелния синхронен корпус „ИНТЕРКОРП“). В: Българската бохемистика днес. Доклади от Националната научна конференция „Българската бохемистика днес“, София, 21.10.2011. (ред. Х. Дейкова – В. Пенчев). Парадигма, София, 2012, с. 75–87.

Новите български и чешки наречия с оглед на неографското им описание. В: Проблеми на неологията в славянските езици. (ред. Д. Благоева – С. Колковска – М. Лишкова). АИ „Проф. Марин Дринов“, София, 2013, с. 331–347.

Проблематиката на българските да-конструкции с оглед на чуждоезиковото обучение. В: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. (eds. E. Krejčová – P. Krejčí). Porta Balkanica, Brno, 2014, с. 547–556.

Лингвостилистичният анализ в обучението на чуждестранните студенти-българисти. В: Krejčí, P. a kol. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě: kolektivní monografie. Jan Sojnek - Galium, Brno, 2015, с. 129–136.

Recenze

Jubilejní sborník o slovanské slovotvorbě. Slovoobrazuvane i leksikologija. Dokladi ot desetata meždunarodna konferencija na Komisijata po slavjansko slovoobrazuvane pri Meždunarodnija komitet na slavistite, Sofija 1–6 oktomvri 2007 g. Săstaviteli: Vasilka Radeva, Cvetanka Avramova, Julija Baltova. Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, Sofie 2009, 412 s. – Jazykovědné aktuality XLVI/3–4 (2009), s. 128–132.

И. Боздехова: Současná terminologie (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství). [Acta Universitatis Carolinae Philologica Monographia CLVIII. – Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2009. 270 s.] – Съпоставително езикознание. XXXIX/2 (2014), s. 93–99.

Spoluautorství

Bozděchová, I. – Niševa, B.: Bulharská monografie o slovotvorbě nejen bulharské. V. Radevová. V sveta na dumite. Struktura i značenie na proizvodnite dumi. Sofie: Universitetsko izdatelstvo „Sv. Kliment Ochridski“, 2007, 312 s. – NŘ 93, s. 37–43.

Ухлиржова, Л. – Нишева, Б.: Някои от по-новите публикации на Института за Чешки национален корпус за периода 2010–2011 година. – Съпоставително езикознание XXXVIII/1 (2013), с. 42–51.

Черни, М. – Нишева, Б.: От Христо Ботев до самия праг на XXI век... Юбилейни щрихи към портрета на българистката Дана Хронкова. – Език и литература 70/1–2 (2015), с. 256–277.

Články v novinách

Šopský salát - cvičky. – Tvar. 23/20 (2012), s. 12.

15. 5. 2018