Mgr. Vladislav Knoll, Ph.D. — odborný profilMgr. Vladislav Knoll, Ph.D.

E-mail: knoll(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 259

Zaměření vědecké činnosti

- paleoslovenistika, dějiny církevní slovanštiny

- německo-západoslovanský jazykový kontakt, kašubština, polabština

- diachronní lingvistika a historická sociolingvistika

Současné projekty

GORAZD: Digitální portál staroslověnštiny (MK ČR DG 16P02H024)

Pedagogická činnost

od 2018 kurz Dějiny areálového jazyka (ruština a ukrajinština) (FF UK Praha)

2014–2015 kurzy Dějiny německo-západoslovanského jazykového kontaktu a Řečtina pro slavisty (FF UK Praha)

2007–2008 kurzy Řečtina pro slavisty a Úvod do kašubštiny (FF UK Praha)

Redakční činnost

člen redakce Románského etymologického slovníku (DÉRom, Nancy – Saarbrücken)

Stručný vědecký životopis

od 2016: Slovanský ústav AV ČR

2012: Ph.D. – FF UK Praha (obor: slovanská filologie)

2005: Mgr. – FF UK Praha (obor: latina – řečtina)


Bibliografie

Monografie

Kašubština v jazykovém kontaktu, Praha: Filozofická fakulta UK 2012, 290 s. (Varia; sv. 4)

Frías-Conde, X., Bauçà i Sastre, A., Hedbávná, B., Knoll, V. Sintaxi contrastiva del català amb les llengües eslaves. Andorra: Ministeri d’Educació i Cultura 2011, 168 s. (Biblioteca Andorrana Internacional vol. 3)

Články v časopisech a sbornících

Типология чешско-румынских лексических параллелей. In: Etymological Research into Czech. Proceedings of the Etymological Symposium Brno 2017, 12-14 September 2017, Brno (ed. I. Janyšková, H. Karlíková, V. Boček). Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2017, 215- 227.

Европейские языки в открытом образовании: ресурсы, подходы и организация. In: Русский язык и открытое образование в контексте многоязычия в России и за рубежом. Материалы круглых столов (сост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова). Москва: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества 2017, с. 158-179.

Trendy v elektronické diachronní lexikografii a jejich využitelnost ve slavistice. Slavia 2-3/2017, s. 301-334.

Pòmòrzanie ë pòmòrsczi jãzëk w Brazylëji. Pomerania 3/2017, s. 38-41.

От литературных идиолектов к региональным литературным языкам (не только) в славянском мире. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения – МИК. 2017, с. 11-43.

Историко-языковые связи серболужицкого языка с полабским. In: Миноритарные и региональные языки и культуры Славии. (отв. ред. С. С. Скорвид). Москва: Российская академия наук. Институт славяноведения 2017, с. 137-151.

Stručné seznámení s polabštinou, Česko-lužický věstník 6/XXVI (2016), s. 43-45.

Kašubský duál, in: Slavia 83/3 (2014), s. 235-261.

Поморяне, in: Большая российская энциклопедия 27. Москва 2014, s. 110.

Porovnání slovanských stop v zanikajících dolnoněmeckých a středoněmeckých dialektech, in: Slovanský svět: známý či neznámý (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2013, s. 27-38.

Výskyt a význam skupiny TarT v kašubském literárním jazyce, in: Etnicita slovanského areálu (Historické proměny a současný stav) (red. K. Kedron, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2011, s. 37-48.

Kašubština českýma očima, in: Dialog kultur VI: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 18.-19. ledna 2011 v Hradci Králové (red. Miroslav Půža, Jakub Konečný), Brno 2011 (CD).

Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny, in: Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (red. L. Dušková a kol.), Praha 2010, 96-104.

Má kašubština povinný podmět? (Diachronní studie), in: Slovanský areál a Evropa (ed. V. Čermák, M. Příhoda), Červený Kostelec, Praha 2010, s. 247-256.

Kašubština Stefana Fikuse v porovnání z luzińskými texty pruského období, in: Slovanské jazyky a literatury: Hledání identity (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec, Praha 2009, s. 131-138.

Z problematiky gramatického popisu kašubštiny, in: Slavia 78/1-2 (2009), s. 1-22.

Kašubské písemnictví z pohledu dialektologie aneb zamyšlení nad literárními nářečími v kašubštině, in: Slavistika dnes: vlivy a kontexty. Konference mladých slavistů II – říjen 2006 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Praha 2008, s. 29-46.

Z problematiczi czasników niemiecczégò pòchòdzenia w kaszëbiznie, in: Balto-Slavicum Pragense (Acta Slavica et Baltica vol. VII, ed. J. Marvan), Praha 2007.

Výskyt německých dialektismů v západoslovanských jazycích, in: Slavistika v moderním světě. Konference mladých slavistů III - říjen 2007 (ed. M. Příhoda, H. Vaňková), Červený Kostelec 2008, s. 289-302.

Slavic Self-Interpretation in the Cashubian Literature before 1945, in: Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies (ed. L. Babka, P. Roubal), Prague 2007, s. 63-71.

Er aranés: er occitan en Catalonha, in: Romania Alternativa 2005
(http://www.romaniaminor.net/alternativa/aran.pdf).

Stručné porovnání (lužicko)srbského, polabského a pomořanského jazykového areálu, in: Česko-lužický věstník XV/11 (2005), s. 75-77.

"Lem v Karpatach", Osudy jednoho zapomenutého východoslovanského etnika, in: Navýchod  4 (2005), s. 9-12.

"Kvitok karpatski z dalekoho kraju", Historie, kultura a jazyk Rusínů v srbské Vojvodině, in: Navýchod 3 (2005), s. 14-16.

12. 6. 2018