Dr. Mirosław Jankowiak — odborný profilDr. Mirosław Jankowiak

E-mail: jankowiak(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 270

Zaměření vědecké činnosti

polština v oblasti severních regionů, běloruština, východoslovanská dialektologie, historie běloruštiny, balto-slovanské jazykové pomezí, Bělorusové v pobaltských zemích a Kaliningradské oblasti, Poláci na území bývalého SSSR (jazyk, historie, národní identita)

Současné projekty:

Běloruská nářečí v Lotyšsku jako příklad lexikálního dědictví balto-slovanského pomezí

Stručný vědecký životopis

1998–2003: Varšavská univerzita, Polská filologie, bakalářské studium jazykovědy

1998–2003: Varšavská univerzita, Ústav aplikované lingvistiky a východoslovanské filologie, Katedra běloruské filologie, magisterské studium jazykovědy

2002–2004: Varšavská univerzita, Studia východní Evropy a střední Asie, Specializace: Východní Evropa, kulturologie, absolutorium

2003–2008: Polská akademie věd, Ústav slovanských studií, doktor humanitních věd se zaměřením na jazykovědu

2018–2022: Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.

Ocenění

2013: vyznamenání prezidia Národní akademie věd Běloruska jubilejní medailí k 80. výročí NANB za popularizaci historie a dialektologie běloruštiny mezi studenty


Bibliografie

Monografie a slovníky

Słownik Mówionej Polszczyzny Północnokresowej, I. Grek-Pabis (red.), M. Jankowiak, M. Ostrówka, Warszawa 2017, ss. 1446. [preprint].

(red.) В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka, Беларуска-польскія культурна- моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016, ss. 428.

N. Barszczewska, M. Jankowiak, Dialektologia białoruska, Warszawa 2012, ss. 308.

Беларускія гаворкі ў Краслаўскім раёне Латвіі. Сацыялінгвістычнае дасьледаваньне, vyd. I: Беласток-Вільня 2012, С. 288, vyd. II: Смаленск 2015, С. 288. [Překlad z polštiny].

Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne, Warszawa 2009, ss. 248.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích

Polonizmy w gwarach białoruskich na Łotwie, In. (red.) R. Kaleta, Białoruś w dyskursie naukowym. Lingwistyka, socjologia, politologia, Warszawa 2017, s. 281–300.

Współczesne gwary białoruskie na wschodniej Litwie (rejony ignaliński i święciański), Slavistica Vilnensis 61, 2016, s. 81–105.

Polszczyzna północnokresowa w ujęciu leksykograficznym, In: D. Rembiszewska (red.), Słowiańskie słowniki gwarowe: tradycja i nowatorstwo, Warszawa 2016, s. 183–196. [s M. Ostrówka, I. Grek- Pabisowa, B. Biesiadowska-Magdziarz].

Gwary białoruskie na Litwie jako przykład polsko-białoruskich kontaktów językowych, In: В. Курцова, Н. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrówka (red.), Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці, Мінск-Варшава 2016, s. 110–120.

Leksyka gwar południowej Pskowszczyzny pochodzenia bałtyckiego (rejony siebieski i newelski), Acta Baltico-Slavica 40, 2016, s. 74–92.

Strefy dialektalne języka białoruskiego jako przykład językowych kontaktów z sąsiednimi narodami, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 50, 2016, s. 140–167.

The Western Dialectal Zone of the Belarusian Language as an Example of Polish-Belarusian Sociohistorical Relations, Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav), ed. E. Rubio Gutiérrez, E. Kislova, E. Kubicka // Die Welt der Slaven. Sammelbände 60, Wiesbaden 2016, s. 101–107.

Funkcjonowanie współczesnego języka łagalskiego w sytuacji wielokulturowości i wielojęzyczności, Zeszyty Łużyckie 50, 2016, s. 273–296.

Współczesne gwary białoruskie na południowej Pskowszczyźnie. Rejon newelski, Slavia 84, 2015, 2, s. 213–231.

Belarusian Dialects in Latvian Latgale – Transitional or Mixed? In: Seržant, I. A. and B. Wiemer (eds.), Contemporary Approaches to Dialectology: The Area of North, Northwest Russian and Belarusian Dialects, Slavica Bergensia 12, 2014, p. 37–65.

Беларускія запазычанні ў латышскай мове і латгальскіх гаворках, Беларуская лінгвістыка 72, 2014, с. 10–21.

Gwary białoruskie na zachodniej Smoleńszczyźnie – dzieje agonii, Slavia 82, 2013, 3, s. 315–322. Лексіка беларускамоўных жыхароў Латгаліі (на прыкладзе Краслаўскага раёна), In: Polsko- białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe, S. Kawalou, R. Radzik, M. Sajewicz (red.), Lublin 2010, s. 397–406.

Беларуская мова ў Латвіі: статус, сферы выкарыстання, перспектывы, Acta Albaruthenica 10, 2010, s. 301–310.

15. 5. 2018