PhDr. Marcel Černý, Ph.D. — odborný profilPhDr. Marcel Černý, Ph.D.

E-mail: cernymar(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 264

Zaměření vědecké činnosti

česko-jinoslovanské kulturní a literární vztahy, literárněvědná bulharistika, Češi a Slované ve Vídni, dějiny literárněvědné slavistiky, české pravoslaví (Athos), sorabistika

Současné projekty

Příprava edice Šafaříkových dopisů Kollárovi (společně se Z. Hauptovou).

Slovanská Vídeň na rubu staletí (Vatroslav Jagić a Češi)

Ediční příprava řady Studiorum slavicorum memoria (výbor z díla Karla Krejčího, Milady Černé aj.)

Redakční činnost

Člen redakce časopisu Slavia (od 1. 1. 2007)

Člen redakční rady vědeckého časopisu Slovanský přehled (od 2010)

Člen redakční rady vědeckého časopisu Slavica Pragensia (od 2010)

Stručný vědecký životopis

1999 – ukončil studium oborů bohemistika – srovnávací slavistika – bulharistika (obhajoba diplomové práce a získání Mgr.)

1999–2007: doktorand Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK, obor slovanské literatury – filologie

2001–2007 odborný pracovník Slovanského ústavu AV ČR

2007 – 6. června obhájena doktorská disertace Osobnost Josefa Karáska (1868-1916) v souvislostech české slavistiky a české literární Vídně. (Příspěvek k vídeňské účasti v mezislovanských kulturních vztazích od založení Jagićova semináře do vzniku ČSR) (udělení titulů PhDr. a Ph.D.)

od 2008 – vědecký pracovník Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

od 2010 – vyučující Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK v Praze, od února 2011 vyučující Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (tamtéž)

člen Ediční rady AV ČR (od 2009)

Ocenění

2009: Cena Ministra kultury Bulharska za šíření bulharské kultury v České republice


Bibliografie

Monografie

M. Černý – P. Kaleta [edd.], Stoletý most mezi Prahou a Budyšínem – Společnost přátel Lužice 1907-2007, Praha 2008, 140 s.

M. Černý – A. Penčeva [edd.], Devět pod čtyřicet. Mladší pražská bulharistika, Homo bohemicus [15] [tematické číslo], София 2008, № 1, 104 s.

M. Černý – D. Grigorov [edd.], Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození – Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България, Praha 2008, 326 [2] s.

V. Bechyňová – M. Černý – P. Kaleta [edd.], Karel Jaromír Erben: Slovanské bájesloví, Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., Nová řada, sv. 30, Praha 2009, 511 s.

Marcel Černý – Petr Kaleta [edd.] [et. al.], Pražské stopy Jakuba Barta-Ćišinského, Práce Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., Nová řada, sv. 32, Praha 2010, 368 s.

„Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek!“ Výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky, vybral, sestavil a edičně připravil Marcel Černý, Praha 2011, 240 s.

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných knihách

Recepce literárního díla českého mnicha na Chilandaru otce Sávy a nový zájem o jeho osobnost v Srbsku, Slavia 69, 2000, s. 289–311.

Athos českýma očima v moderní době, in: Slavistika a balkanistika, Ivan Dorovský, Litteraria humanitas 10, Brno 2001, s. 19–47.

Bulharistický přínos V. Bechyňové a nerealizovaný projekt Dějin bulharské literatury ve Slovanském ústavu, Slavia 70, 2001, s. 299–334; též in: Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal, Praha 2001, s. 299–334.

Dlaczego J. Zeyer nie odszedł na Górę Athos? (O spotkaniu J. Zeyera z Sawą Chilandarskim), in: Klasztory i kultura krajów słowiańskich, Biblioteka ekumenii i dialogu, tom 15, Kraków 2001, s. 175–207.

Česká Vídeň jako součást zvláštního meziliterárního společenství?, in: Česká slavistika 2003, Praha 2003, s. 185–198.

Ljuba Kasarová-Splítková (1884–1946) a Čechy aneb In margine jedné nevydané juvenilie Věnceslavy Havlíčkové (Bechyňové) (1920–2000), Homo bohemicus [10], София 2003, № 4, c. 5–24.

Nevydaná edice „Dopisů ctihodného otce Sávy Chilandarce“ od Josefa Zdeňka Raušara. Příspěvek k dějinám česko-srbských kulturních styků, in: L. Hladký – V. Štěpánek [edd.], Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století, Brno 2004, s. 102–144.

„Bez rodné půdy pod nohama a s budoucností nejistou!“ Příspěvek k problematice literárního ztvárnění Vídně se zvláštním zřetelem k dílům českovídeňských prozaiků a básníků, in: H. Ulbrechtová-Filipová [ed.], Západoslovanské literatury v českém prostředí ve 20. století, Praha 2004, s. 399–487.

K vydávání archivní pozůstalosti Sávy Chilandarce, Slavia 74, 2005, s. 39–64.

Malíř Jan Vochoč (1865–1920) a Balkán [společně s M. Suchomelovou, její text s. 235–239], in: V. Štěpánek [ed.], Studia Balcanica Bohemo-Slovaca VI, Svazek 1. Sekce historie, politologie a etnologie, Brno 2006, s. 235–252.

Nejnovější výsledky bádání k tématu Vasila Dimitrova Stojanova v Čechách, Slavia 75, 2006, s. 419–425.

Nad Erbenovým dílem z oblasti slovanského bájesloví, in: С. Йовева-Димитрова – Л. Майхракова [edd.], По пътя към познанието. Юбилеен сборник с текстове, посветени на Владимир Пенчев, председател на Бохемия клуб, София 2007, с. 169–177.

Zájem českovídeňského slavisty Josefa Karáska o písemnictví a kulturu Lužických Srbů, in: P. Kaleta – L. Tyllner [edd.], Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století, Praha 2007, s. 144–181.

Josef Karásek jako historiograf slovanských literatur: metodologická koncepce a dobové přijetí jeho Slavische Literaturgeschichte, Slavia 77, 2008, č. 1–3, s. 231–249.

Bulharská literatura v českých překladech v letech 1981–2005, in: Чешко-български колоквиум. Прага 23-24 май 2005 г., Пловдивски университет Паисий Хилендарски – Научни трудове 43, кн. 1, 2005 – Филология: Б, Пловдив 2008, c. 215–231.

Slovník spisovatelů – Bulharsko v dobovém kontextu česko-bulharské (ne)vzájemnosti, in: V. P. Polách [ed.], Funkce – Funkčnost – Funkcionalismus, Olomouc 2007, s. 19–36.

Matematik s básnivou duší. Nad bulharistickým dílem Vladislava Šaka (1860–1941), in: M. Černý – D. Grigorov [edd.], Úloha české inteligence ve společenském životě Bulharska po jeho osvobození – Ролята на чешката интелигенция в обществения живот на следосвобожденска България, Praha 2008, s. 220–257.

Potíže s Erbenem. Osudy edičních prací nad soubornou korespondencí K. J. Erbena [spolu s J. Boháčkem], Slavia 78, 2009, č. 3–4, s. 259–286.

Studium slovanských literatur na půdě Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV v letech 1970–1992, in: Kateřina Bláhová – Ondřej Sládek [edd.]: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha 2010, s. 171–191.

České kořeny bulharské sorabistiky, Lětopis. Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur 57, 2010, č. 1, s. 61–80.

15. 5. 2018