PhDr. František Čajka, Ph.D. — odborný profilPhDr. František Čajka, Ph.D.

Datum narození: 30. 10. 1976

E-mail: cajka(at)slu.cas.cz

Telefon: +420 224 800 276

Zaměření vědecké činnosti

paleoslovenistika

Současné projekty

- Staroslověnská lexikologie – nové příspěvky ke staroslověnské lexikografii (GA ČR P406/12/1790 – řešitel)

- Gorazd: digitální portál staroslověnštiny (NAKI II, MKČR DG16P02H023)

Pedagogická činnost

- odborný asistent na PF UJEP Ústí nad Labem (výuka úvodu do slavistiky, staroslověnštiny a staré češtiny)

Členství ve vědeckých radách a komisích

člen Rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i.

člen Komise pro církevněslovanské slovníky při Mezinárodním komitétu slavistů

člen Jazykovědného sdružení ČR

Stručný vědecký životopis

- Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci: česká filologie - historie (promoce 2002).

- v roce 2010 zakončil doktorský studijní program v Ústavu slavistických a východoevropských studií University Karlovy

- od roku 2002: pedagogicky působí na PF UJEP v Ústí nad Labem

- od roku 2003: Slovanský ústav AV ČR, Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

- od 2013: vedoucí Oddělení paleoslovenistiky a byzantologie

Bibliografie

Monografie

Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii. Slovanský ústav AV ČR, Praha 2011.

Edice

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia. (Díl první). Ed. V. Konzal. Praha 2005 (technická redakce).

Čtyřicet homilií Řehoře Velikého na evangelia. (Díl druhý). Eds. V. Konzal a F. Čajka. Praha, 2006.

V. Konzal, Staroslověnská modlitba proti ďáblu – nejstarší doklad exorcismu ve velkomoravském písemnictví. Uspořádali a doplnili František Čajka a Martina Chromá. Praha, 2015.

Lexikografická díla

Slovník jazyka staroslověnského / Lexicon linguae palaeoslovenicae, V/53-56n (Addenda et corrigenda), Praha 2010n.

Studie v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných publikacích:

K stsl. a csl. vъsemogyjь – problémy analýzy stsl. lexika. Sborník mezinárodní konference Prostor v jazyce a v literatuře 2006 (Ústí nad Labem, 5.–7. 9. 2006), s. 193–196.

Rukopisná zachování církevneslovanské legendy o svaté Anastázii. Slavia (ČESKÁ SLAVISTIKA – Příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů, Ochrid 10.–16. 9. 2008), roč. 77, č. 1–3 (2008), s. 17–28.

Příspěvky E. Bláhové k problematice českocírkevněslovanské. Homo bohemicus 1 (2008), s. 15–30.

K povaze lexika církevněslovanské legendy o svaté Anastázii. In: Ty, já a oni v jazyce a v literatuře, 1. díl – část jazykovědná, Ústí nad Labem 2009, s. 264–268.

Žitije svv. Anastasii i Chrisogona po russkomu spisku XVII veka: tekstologičeskije nabljudenija. Slavjanskoje i balkanskoje jazykoznanije. Paleoslavistika: Slovo i tekst. Institut slavjanovedenija RAN, Moskva 2012, s. 235–252.

Molitva o izbavlenii ot bluda v církevněslovanských rukopisech Trojicko-sergijevské lávry. Slavia 82, 2013, 1–2, s. 43–52.

Srbskocírkevněslovanský rukopis Modlitby svatého Řehoře. In: Cyrilometodějská misie a Evropa – 1150 let od příchodu soluňských bratří na Velkou Moravu. Eds. Pavel Kouřil a kol. Brno 2014, s. 288–291. [anglická verze: The Serbian Church Slavonic manuscript of the Prayer of St Gregory. In: The Cyril and Methodius mission and Europe – 1150 Years Since the Arrival of the Thessaloniki Brothers in Great Moravia. Eds. Pavel Kouřil et al. Brno 2014, s. 300–303].

15.3.2018