Katja Brankačkec (Brankatschk), Ph.D. — odborný profilKatja Brankačkec (Brankatschk), Ph.D.

E-mail: BRANKATSCHK(at)slu.cas.cz

Telefon: + 420 224 800 275

Zaměření vědecké činnosti

sorabistika, německo-západoslovanský jazykový kontakt, gramatikalizace

práce na grantovém projektu:
Analýza kalků v češtině a lužické srbštině (GA ČR P406/16/10866S)

Ukončené projekty

Distribuce a funkce minulých tvarů ve starší lužické srbštině, staré češtině a staré polštině (grantový projekt GA ČR P406/11/P424)

Stručný vědecký životopis

od r. 2011: SLÚ AV ČR

do r. 2010: doktorandka v oboru Slovanská filologie na FF UK v Praze, vědecká pracovnice na různých místech (LMU Mnichov).
Disertace: Verbální prefixy v horní lužické srbštině. Odlučitelné předpony ve starší lužické srbštině a jejich ekvivalenty v moderní lužické srbštině

do r. 2003: studium sorabistiky, politologie a východoevropských studií na Univerzitě Lipsko

Bibliografie

Monografie

Distribution und Funktionen von Vergangenheitsformen im älteren Obersorbischen. Eine empirische Untersuchung unter Berücksichtigung der Verhältnisse im Altpolnischen und Alttschechischen. Peter Lang, Frankfurt am Main 2014 Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, 186 s.
ISBN 978-3-631-64668-7 (Print), E-ISBN 978-3-653-04170-5 (E-Book), DOI 10.3726/978-3-653-04170-5

Články v časopisech a sbornících

Aorist a imperfektum v horní lužické srbštině – čistě morfologický rozdíl?, in: Bednaříková / Hernandezová (eds.): Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc 2013, 146-159

Zur Verwendung der Vergangenheitsformen in den Bibelübersetzungen ins ältere Obersorbische und Alttschechische, in: Wölke / Barthels (Eds.): Einflüsse des Deutschen auf die grammatische Struktur slawischer Sprachen. Domowina-Verlag Bautzen 2015, 157–176

Irregular Aorist and Imperfect Forms in Older Upper Sorbian and Upper Sorbian Aspect, in: Paliga, Sorion (Ed.): Romano-Bohemica II. Bukureşt 2013, 35-52

Odlučitelná předpona preč a prefix wot- ve starší hornolužické srbštině a jejich role při gramatikalizaci slovesného vidu, in: Sborník z konference „Gramatika a Korpus 2012: 4. mezinárodní konference u příležitosti stého výročí narození Miloše Dokulila, nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové

Sprachwandel durch Sprachkontakt. Reaktionen des Sorbischen auf Veränderungen in der deutschen verbalen Wortbildung, in: Janyšková , I. – Karlíková, H. (Eds.): Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012, 385-398

Integrierung von Präpositionalphrasen in komplexe Verben im Obersorbischen, in: Slavia 80, 2011, 4, 376-398

Einige Bemerkungen zum Verhältnis von Aspekt und Iterativität im Sorbischen, in: Lětopis 58, 2011, 2, 88-107

Vývoj purismu zaměřeného proti germanismům v horní lužické srbštině od 18. století, in: O. Uličný et al. (ed.): Eurolingua a Eurolitteraria 2009, Liberec, 149–158

Vid v hornolužické srbštině, in: Ivanová, Ološtiak (ed.): Varia XVIII. Zborník materiálov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008), Prešov 2009, 58–88

Kontaktnolinguistiske přepytowanje słowjesow přińć a přichadźeć w ewangelskej hornjoserbšćinje 18. lětstotka, in: E-Sorapis 2 (Folia linguistica) 2009, 75–112
http://www.uni-leipzig.de/~sorb/seiten/hsb/06/sorapis-2008-01.pdf

Syntetické préteritum v hornolužických novinách J. B. Dejky 1809–1812, in: Gálisová, A., Chomová, A.: Varia XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005), Bratislava 2008, 74–87

15. 5. 2018