Mgr. Tomasz Derlatka, Dr. phil. — odborný profilMgr. Tomasz Derlatka, Dr. phil.

E-mail: derlatka(at)slu.cas.cz

Zaměření vědecké činnosti

západo- a jihoslovanské literatury (dějiny, poetika, literární věda)

slovanské literatury „malé” (zvl. kašubská, horní lužickosrbská, makedonská)

literární teorie (zvl. naratologie a genologie)

slavistika

Současné projekty

Západoslovanský román 1945–1989 (plánovaná monografie)

Průvodce západoslovanským románem (plánovaná monografie)

Sorabistyczne studia literaturoznawcze. Seria II: Prace z lat 2008–2013 (plánovaná monografie)

Redakční činnost

Sor@pis. Folia Litteraria (Leipzig, DE) – 2007-2012 šéfredaktor

Sor@pis. Folia linguistica (Leipzig, DE) – 2007-2012 šéfredaktor

Acta Sorabica Lipsiensia (Leipzig, DE) – 2007-2012 šéfredaktor

Acta Cassubiana (Gdańsk, PL) – od 2012 člen vědecké rady

Členství ve vědeckých radách a komisích

Od 2011 člen Kašubského ústavu (Instytut Kaszubski)

Od 2015 člen Komisji Kaszubskiej przy Polskiej Akademii Umiejętności (stacja Gdańsk)

Stručný vědecký životopis

1993–1999: magisterské studium slavistiky (bohemistika, kroatistika, s elementy sorabistiky) v Institutu pro slovanskou filologii Varšavské univerzity

1. 4. 2001–30. 4. 2007: vědecký a didaktický pracovník v Institutu pro sorabistiku Lipské univerzity

10. 2007: akademický titul Dr. phil. na základě disertace Kategorie „prostor v narativním díle“: elementy, morfologie, systematika s obrysem spaciální a naratologické problematiky v lužickosrbské tvorbě narativní (Kategoria „przestrzeń w dziele narracyjnym“: elementy, morfologia, systematyka wraz z zarysem problematyki spacjalnej i narratologicznej w serbołużyckiej twórczości narracyjnej)

1. 5. 2007–30. 4. 2013: juniorský professor (Professor als Juniorprofessor) v Institutu pro sorabistiku Lipské univerzity

1. 5. 2013–30. 4. 2018: Fellowship J. E. Purkyně pro význačné perspektivní vědecké pracovníky ve Slovanském ústavu AV ČR, v. v. i.


Výběrová bibliografie

Monografie

Kategoria „przestrzeń w dziele narracyjnym“: elementy, morfologia, systematyka wraz z zarysem problematyki spacjalnej i narratologicznej w serbołużyckiej twórczości narracyjnej. Warszawa: Elipsa, 2007. ISBN 9788371518010. 424 s.

Sorabistyczne studia literaturoznawcze. Seria I: Prace z lat 2002-2007, Warszawa: Agencja Wydawnicza i Reklamowa Akces 2009. ISBN 9788387520892. 345 s.

Powieść z Górnych Łużyc: historia, poetyka, ideologia, Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2015. ISBN 978-80-86420-54-7. 1130 s.

Edice

DERLATKA, Tomasz a KOSTRZEWSKI, Wawrzyniec, eds. Ciężar bytu / Ćežkosć byća. Próby literackie młodych autorów z Polski i Łużyc / Literarne pospyty młodych awtorow z Pólskeje a Łužicy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2000. ISBN 9788390577234. 143 s.

BODEN, D., C. DERHAM, T. DERLATKA, B. KARWEN, eds. [jfsl.doc] bildschirmtexte_2. zur 6. tagung des jungen forums slavistische literaturwissenschaft in leipzig, maerz 2004 [online]. Dostupné z: http://www.jfsl.de/publikationen/2005/bildschirmtexte_2.htm.

„Sor@pis“. Folia litteraria, 1 (2007) 1 [online]. Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/%7Esorb/seiten/hsb/06/sorapis-2007-01.pdf

„Sor@pis“. Folia linguistica, 2 (2008) 1 [online]. Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/%7Esorb/seiten/hsb/06/sorapis-2008-01.pdf

„Sor@pis“. Folia litteraria, 4 (2010) 1 [online]. Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/~sorb/seiten/hsb/06/sorapis-2010-01.pdf

„Acta Sorabica Lipsiensia“ 1 (2009) 1 [online] (Lubina Hajduk-Veljković, Wuwiće serbskeje krótkeje prozy na zakładźe analyzy wubranych tekstow z antologijow, wozjewjenych mjez 1951 a 1996, Magisterarbeit, Leipzig 2001). Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/~sorb/cms/hsb/kategorien/cat_view/17-acta-sorabica-lipsiensia/18-reihe-literaturwissenschaft

„Acta Sorabica Lipsiensia“ 2 (2010) 1 [online] (Jěwa-Marja Čornakec, Serbske pismowstwo mjez 1937 - 1945, Magisterarbeit, Leipzig 1990). Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/~sorb/cms/hsb/kategorien/cat_view/17-acta-sorabica-lipsiensia/18-reihe-literaturwissenschaft

„Acta Sorabica Lipsiensia“ 2 (2010) 2 [online] (Jakub Jarosław Sokół, Serbowie Łużyccy. Walka o przetrwanie narodu po roku 1989, Magisterarbeit, Leipzig 2010). Dostupné z: http://www.uni-leipzig.de/~sorb/cms/hsb/kategorien/cat_view/17-acta-sorabica-lipsiensia/19-reihe-kulturwissenschaft

Články v časopisech a sbornících, kapitoly v odborných knihách

Łużyckie przekłady z literatury polskiej w latach 1945-98. Zeszyty Łużyckie. 2000, vol. 29, s. 35-46. ISSN 0867-6364.

K stawej wuwića serbskeje prozy. In: ŠĚN, F., ed. Sorabistiske přednoški III. Mjezynarodny lěćny ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu. Budyšin: LND, 2003, s. 96-109. ISBN 9783742019431.

Wujednawacy gestus w serbskej prozy. Sorapis. 2004, č. 5, s. 4-22. [b. ISSN].

O pewnej hipotezie badawczej (O okolicznościach powstania górnołużyckiego przekładu opowiadania Stanisława Lema Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana). Slavia Occidentalis. 2007, vol. 64, s. 233-239. ISSN 0081-0002.

La letteratura serbo-lusaziana. In: TROVESI, A., ed. I Serbo-Lusaziani. Storia, letteratura, lingua: giornata di studi (Bergamo, 9 maggio 2003). Milano: [b. v.], 2007, s. 41-71. ISBN 9788888176062.

O początkach realizmu socjalistycznego w kulturze (literaturze) serbołużyckiej (1947-1953) (Płaszczyzna wypowiedzi programowych). Slavia. 2007, vol. 76, č. 4, s. 429-441. ISSN 0037-6736.

Zur Problematik der Konstruktion und Dekonstruktion des „slawischen Mythos“ bei den Sorben. Paradigmawechsel (Thesen). Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, Neue Folge Band XVI/2007 [National-Texturen. National-Dichtung als literarisches Konzept in Norosteuropa]. Lüneburg 2009, s. 364-380. ISSN 0171-6875.

„Ich melde gehorsamst, Jesusmaria! Es stimmt nicht!“ – Oder Literaturtheorie und Problem der „kleinen“ Literturen. (Erwägungen am Beispiel des „literarischen Raumes“). Acta Cassubiana. 2009, vol. XI, s. 57-68. ISSN 1509-5703.

O typologicznych podobieństwach największych utworów prozatorskich Kaszubów i Serbołużyczan (tezy). Acta Cassubiana. 2010, vol. XII, s. 183-197. ISSN 1509-5703.

Jedna, dwie, a może kilka „literatur (serbo-)łużyckich”? Raz jeszcze o podstawowym problemie literaturoznawstwa sorabistycznego. Zeszyty Łużyckie. 2010, vol. 44, s. 185-215. ISSN 0867-6364.

Sorbische Literaturwissenschaft zwischen Ost und West. Germanoslavica. 2011, vol. 22, č. 2, s. 1-24. ISSN 1210-9029.

O najważniejszych zjawiskach w poezji kaszubskiej i serbołużyckiej po roku 1989: próba ujęcia konfrontatywnego. Acta Cassubiana. 2011, vol. XIII, s. 92-123. ISSN 1509-5703.

Lužičkosrpski roman i ideologija. Serbian Studies Research. 2012, vol. 3, č. 1, s. 11-39. ISSN 2217-5210.

Wo typologiskich konwergencach serbskeje a makedonskeje literatury (tezy). In: PAVLOVSKI, М., ed.: XXXVIII naučna konferencija na meǵunaroden seminar za makedonskiot jazik, literatura i kultura (Ohrid, 14-15 juli 2011): Literatura. Skopje: Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje, 2012, s. 245-268. ISBN 9789989433504.

O najpilniejszych zadaniach w obrębie badań nad prozą serbołużycką. In: SZEWCZYK, B., ed.: Serbołużyczanie wobec tradycji i wyzwań współczesności (język – literatura – kultura). Katowice: Śląsk, 2012, s. 73-108. ISBN 9788371647512.

Skaz – gawęda – monolog wypowiedziany. Kilka uwag porządkujących. In: MEHLHORN, G., H-C. TREPTE, A. JURASZ, D. RYTEL-SCHWARZ, eds. Alteritäten: Literatur, Kultur, Sprache. Festschrift für Wolfgang F. Schwarz zum 65. Geburtstag [westostpassagen. Slawistische Forschungen und Texte. Literatur, Sprache, Kultur; 17]. Hildesheim: Georg Olms Verlag AG, 2013, s. 100-110. ISBN 9783487148762.

15. 5. 2018